Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 (ΦΕΚ Β΄759/05.03.2019), ο ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχειριστής ΜΔΝ, θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων ότι η υποδοχή αιτημάτων σύνδεσης από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, βάσει των νέων ορίων ισχύος της ως άνω ΥΑ, καθώς και αιτημάτων σύνδεσης από Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού θα ξεκινήσει στις 22.07.2019.

Επί του παρόντος ο ΔΕΔΔΗΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά θα υποδέχεται και θα διεκπεραιώνει αιτήσεις σύνδεσης μόνο για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, χωρίς συστήματα αποθήκευσης. Η έναρξη υποδοχής αιτημάτων λοιπών τεχνολογιών, αιτημάτων με συνδυασμό δύο τεχνολογιών και αιτημάτων με αποθήκευση ενέργειας θα ακολουθήσει στη συνέχεια και η σχετική ημερομηνία θα γνωστοποιηθεί μέσω νέας Ανακοίνωσης.

Τα αιτήματα για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέονται στο δίκτυο Χαμηλής και Μέσης Τάσης που αφορούν στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, θα υποβάλλονται στις αρμόδιες Περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ, με συμπλήρωση των σχετικών εντύπων αίτησης και συνυποβολή των προβλεπόμενων εγγράφων και στοιχείων. Στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ, στα θέματα του Διαχειριστή ΜΔΝ, έχουν αναρτηθεί τα νέα έντυπα αιτήσεων σύνδεσης και το σχετικό πληροφοριακό υλικό προσαρμοσμένο στο νέο πλαίσιο, στη θέση :

Α.Π.Ε. στα ΜΔΝ

Για τους σταθμούς στα Ηλεκτρικά Συστήματα  Κρήτης και Ρόδου (Ρόδος και Χάλκη) με εγκατεστημένη ισχύ άνω των 100 kW και στα υπόλοιπα ΜΔΝ με εγκατεστημένη ισχύ άνω των 50 kW, εφαρμόζονται οι κανόνες ένταξης και λειτουργίας που προβλέπονται στον Κώδικα ΜΔΝ, άρθρο 206 και συνεπώς οι σταθμοί αυτοί υπόκεινται σε  περιορισμό της ενεργού ισχύος εξόδου τους με βάση τους κανόνες ένταξης και λειτουργίας των Κεφαλαίων 44 έως 47 του Κώδικα ΜΔΝ. Για το σκοπό αυτό οι εν λόγω σταθμοί παραγωγής υποχρεούνται να διαθέτουν εξοπλισμό εποπτείας και ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ.

Ειδικότερα στην περίπτωση Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού από Ενεργειακή Κοινότητα, ο Προμηθευτής ενημερώνει τον Διαχειριστή ΜΔΝ, για τυχόν πλεόνασμα ενέργειας -κατόπιν αναγωγής, αν απαιτείται- του σταθμού παραγωγής ή συμψηφιζόμενης παροχής κατανάλωσης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) στην αμέσως επόμενη καταμέτρηση της παραγωγής μετά την παρέλευση τριετίας από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού Ενεργειακών Κοινοτήτων (Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ.).

β) ανά τριετία που έπεται του α) και όσο είναι σε ισχύ η Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ.

γ) κατά τη λύση ή τη λήξη της Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ.,

προκειμένου να γίνεται η πίστωση του Ειδικού Λογαριασμού του Άρθρου 143 του Ν.4001/2011, σύμφωνα με το Άρθρο 11 της ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/19.2.2019 (ΦΕΚ Β’ 759/5.3.2019).