Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, ενημερώνει τους καταναλωτές που σήμερα εκπροσωπούνται από τον Προμηθευτή «Greek Environmental & Energy Network A.E.» με δ.τ. «Green A.E.» στα Ηλεκτρικά Συστήματα Κρήτης, Ρόδου, Κω-Καλύμνου, Λέσβου και Σάμου, ότι ο εν λόγω Προμηθευτής προτίθεται, κατά δήλωσή του, να αποχωρήσει από την αγορά των ανωτέρω Ηλεκτρικών Συστημάτων, δηλαδή προτίθεται να παύσει να δραστηριοποιείται ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην αγορά των ΜΔΝ.

Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές που έχουν συνάψει Σύμβαση Προμήθειας με την εν λόγω εταιρεία και σήμερα εκπροσωπούνται από αυτή, πρέπει άμεσα να μεριμνήσουν για την επιλογή έτερου Προμηθευτή με τον οποίο να συνάψουν νέα Σύμβαση Προμήθειας και ο οποίος πρέπει να υποβάλει Δήλωση Εκπροσώπησης επ’ ονόματί τους.

Σκόπιμο είναι η Δήλωση Εκπροσώπησης αυτή να έχει υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 31.08.2019.