Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), σχετικά με την επανεπιβεβαίωση ενδιαφέροντος για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης, που αφορά φωτοβολταϊκούς
(Φ/Β) σταθμούς στα ΜΔΝ, για τους οποίους ίσχυσε η αναστολή χορήγησης προσφορών σύνδεσης

                                                                                                     
17 Απριλίου 2014


1.  Με τη θέση σε ισχύ του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014)  και σύμφωνα με την παράγραφο 7 της υποπαραγράφου ΙΓ.8. της παραγράφου ΙΓ (Διατάξεις αρμοδιότητας Υ.Π.Ε.Κ.Α.), καταργήθηκε η Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2300/οικ.16932/09.08.2012 «Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για Φ/Β σταθμούς λόγω κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί με την Απόφαση Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.», με την οποία είχε ανασταλεί η διαδικασία αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για Φ/Β σταθμούς, πλην εκείνων του Ειδικού Προγράμματος σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

 

2. Με βάση την ως άνω διάταξη, δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι είχαν υποβάλει αιτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, για προσφορές σύνδεσης που αφορούσαν Φ/Β σταθμούς (πλην του Ειδικού Προγράμματος), για τα οποία ίσχυσε η αναστολή χορήγησης προσφορών σύνδεσης και παρέμειναν σε εκκρεμότητα χωρίς να έχουν ενδιαμέσως αποσυρθεί από τους ενδιαφερόμενους, να επιβεβαιώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4254/2014 (07.04.2014), δηλ. μέχρι 07.06.2014.

 

3. Μετά τα προαναφερθέντα παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι με υποβληθέντα αιτήματα για Φ/Β σταθμούς σε ΜΔΝ, οι οποίοι εντάσσονται στην πιο πάνω κατηγορία, εφόσον το επιθυμούν και ο φορέας της αίτησης εξακολουθεί να υφίσταται νόμιμα, όπως επιβεβαιώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ μέχρι την καθορισθείσα εκ του Νόμου προθεσμία, προκειμένου να θεωρηθεί ότι τα σχετικά αιτήματα βρίσκονται σε ισχύ
Εάν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, οι σχετικές αιτήσεις θα τεθούν οριστικά στο αρχείο.

    

4. Εξυπακούεται ότι η υπόψη δυνατότητα δεν παρέχεται στους ενδιαφερόμενους, στους οποίους είχε χορηγηθεί δεσμευτική προσφορά σύνδεσης, η οποία έληξε χωρίς τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης και ο αντίστοιχος ηλεκτρικός χώρος είχε αποδεσμευθεί, το δε αίτημα έχει ήδη τεθεί στο αρχείο.