1. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, στα πλαίσια του Άρθρου 39 του Κώδικα ΜΔΝ (ΦΕΚ Β’ 304/11.2.2014), ως ισχύει, θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα παρακάτω Στοιχεία Ενέργειας ανά τεχνολογία και ανά Ηλεκτρικό Σύστημα στα ΜΔΝ :

Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας ΑΠΕ στα ΜΔΝ έτους 2018

2. Τα παραπάνω στοιχεία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, στη θέση

Παραγωγή Ενέργειας ΑΠΕ στα ΜΔΝ