2η Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή των προβλέψεων του Ν.4152/2013 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4342/2015, για την εγγυοδοσία σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης προ της 01.02.2016

01/04/2016


Σε συνέχεια των από 22.12.2014 και 8.4.2015 Ανακοινώσεων του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4152/2013 περί εγγυοδοσίας για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και μετά την τροποποίηση των εν λόγω διατάξεων με το άρθρο 34 του Ν.4342/2015, ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, ανακοινώνει πίνακα με τα έργα αρμοδιότητάς του, για τα οποία οι εκδοθείσες προ της 01.02.2016 Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν, λόγω μη εκπλήρωσης των προβλέψεων του Ν.4152/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι λόγω μη προσκόμισης από τους φορείς των έργων αυτών της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής.