Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, ενημερώνει τους καταναλωτές που σήμερα εκπροσωπούνται από τον Προμηθευτή «Πετρογκάζ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Υγραερίων, Βιομηχανικών Προϊόντων και Γενικών Επιχειρήσεων» με δ.τ. «Πετρογκάζ Α.Ε.» στα Ηλεκτρικά Συστήματα Κρήτης, Ρόδου, Κω-Καλύμνου, Ικαρίας, Χίου, Σάμου και Λέσβου, ότι ο εν λόγω Προμηθευτής προτίθεται, κατά δήλωσή του, να αποχωρήσει από την αγορά των ανωτέρω Ηλεκτρικών Συστημάτων, δηλαδή προτίθεται να παύσει να δραστηριοποιείται ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην αγορά των ΜΔΝ, στις 20.04.2021.

Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές που έχουν συνάψει Σύμβαση Προμήθειας με την εν λόγω εταιρεία και σήμερα εκπροσωπούνται από αυτή, πρέπει άμεσα να μεριμνήσουν για την επιλογή έτερου Προμηθευτή με τον οποίο να συνάψουν νέα Σύμβαση Προμήθειας και ο οποίος πρέπει να υποβάλει Δήλωση Εκπροσώπησης επ’ ονόματι τους.