15 Δεκεμβρίου 2014


Μετά την υποβολή (έως 12/12/2014) των Ηλεκτρονικών Δηλώσεων των Παραγωγών ΑΠΕ στα ΜΔΝ, για κατάταξή τους σε κατηγορία ΜΕ (Με ενίσχυση) –ΧΕ (Χωρίς Ενίσχυση), σύμφωνα με το νόμο 4254/2014, ΦΕΚ Α’ 85/7.4.2014, επικαιροποιείται ο Πίνακας Σταθμών ΑΠΕ, της από 23/7/2014 Ανακοίνωσης του Διαχειριστή ΜΔΝ.

Οι Σταθμοί ΑΠΕ που εμπίπτουν στις διατάξεις της Yποπαραγράφου ΙΓ.1 και λειτουργούν για λιγότερο από 12 χρόνια, με σημείο αναφοράς την 1η Ιανουαρίου 2014, επεκτείνεται αυτοδίκαια η Σύμβαση Πώλησης κατά επτά (7) χρόνια και για ίσο χρόνο οι απαιτούμενες άδειες παραγωγής και λειτουργίας και για εγκατεστημένη ισχύ ίση με την ισχύ κατά την 1η Ιανουαρίου 2014.

Οι Σταθμοί που εμπίπτουν σ’ αυτή την κατηγορία παρουσιάζονται στον επικαιροποιημένο Πίνακα Σταθμών ΑΠΕ με επέκταση Σύμβασης Πώλησης.

Στους Παραγωγούς των Σταθμών του εν λόγω Πίνακα, κατά το διάστημα επέκτασης της Σύμβασης Πώλησης, δίδονται οι δυνατότητες επιλογής αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας, σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις α’ και β’ της Υποπαραγράφου ΙΓ.4 του νόμου 4254/2014.

Η επιλογή μεταξύ των υποπεριπτώσεων α’ και β’ γίνεται με έγγραφη αμετάκλητη δήλωση του παραγωγού στο ΔΕΔΔΗΕ, η οποία πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν τη λήξη της υπάρχουσας Σύμβασης Πώλησης και την έναρξη της επέκτασης αυτής. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης εντός του ανωτέρου διαστήματος των 6 μηνών, η αποζημίωση κάθε φορά γίνεται με τη μικρότερη τιμή εκ των δυο υποπεριπτώσεων α’ και β΄ της Υποπαραγράφου ΙΓ.4 του νόμου 4254/2014.