ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον είναι για τον ΔΕΔΔΗΕ βασική και συνειδητή στρατηγική επιλογή, που προσεγγίζεται συστηματικά και υπερβαίνει τις υποχρεώσεις που υπαγορεύονται από την Εθνική, Ενωσιακή και Διεθνή νομοθεσία. Ο στόχος για «μηδέν ατυχήματα» των εργαζομένων ΔΕΔΔΗΕ συνεργατών και εν γένει τρίτων αποτελεί για την Εταιρεία πρώτη προτεραιότητα.

    Στοχεύουμε στα μηδενικά ατυχήματα

Ο ΔΕΔΔΗΕ αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη, μεταξύ άλλων, κοινωνική διάσταση των ατυχημάτων υιοθετεί την παρούσα πολιτική  Ασφάλειας και Υγείας, μέσω της οποίας στοχεύει ιδίως σε :

  • Μηδενική ανοχή παράλειψης καταγραφής συμβάντων Υγείας και Ασφάλειας και στην ελαχιστοποίησή τους με σκοπό την εξάλειψη των κινδύνων ΥΑΕ, εκτελώντας κάθε εργασία στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας με μηδενικά ατυχήματα, τραυματισμούς ή καταστροφές στον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και το περιβάλλον.
  • Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των αναγνωρισμένων κινδύνων, με την εφαρμογή προληπτικών συστημάτων και μέτρων για τον έλεγχό τους και την προστασία των εργαζομένων, των συνεργατών, των επισκεπτών, των εγκαταστάσεων καθώς και του περιβάλλοντος.
  • Συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση για αναγνώριση δυνητικών κινδύνων στις δραστηριότητες του ΔΕΔΔΗΕ και άμεση εφαρμογή μέτρων εξάλειψης ή ελαχιστοποίησης της επικινδυνότητας αυτών.
  • Συνεχή βελτίωση της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων ΔΕΔΔΗΕ, των συνεργατών του και όλων των εμπλεκομένων.

Με την ικανοποίηση των παραπάνω συνθηκών ο ΔΕΔΔΗΕ αποσκοπεί στην εξάλειψη, στο μέτρο του λογικά εφικτού, κάθε πιθανού κινδύνου ή/και επικίνδυνης κατάστασης, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

    Εντείνουμε τις προσπάθειές μας για ένα ασφαλέστερο περιβάλλον εργασίας

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, και λαμβάνοντας υπόψη τις ποιοτικές, λειτουργικές, εργασιακές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και ενεργειακές απαιτήσεις, τις τεχνικές επιλογές και τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών, ο ΔΕΔΔΗΕ δεσμεύεται για τα παρακάτω:

  • Την αυτονόητη εκπλήρωση των νομικών και άλλων απαιτήσεων Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία που έχουν εφαρμογή στο πεδίο δραστηριοποίησής της.
  • Την παροχή και διατήρηση ενός υγιούς, κατάλληλου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζομένους και όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητες και τη λειτουργία του (πελάτες, επισκέπτες, προμηθευτές, εργολάβους, συνεργάτες, γειτονικές εγκαταστάσεις, περιβάλλον κ.λπ.).
  • Την ενσωμάτωση της Υγείας και Ασφάλειας ως στοιχείο-κλειδί σε όλο το φάσμα των εργασιών του, καθώς και στην εταιρική κουλτούρα του.
  • Τη συνεχή παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση της Υγείας και Ασφάλειας και την ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής Ασφάλειας με στόχο τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας.
  • Την κατάλληλη και επαρκή ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση στην Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων του, μέσω εξειδικευμένων  σεμιναρίων και κατάλληλων οδηγιών/διαδικασιών εργασίας με σκοπό την καλλιέργεια της νοοτροπίας σύμφωνα με την οποία όλοι οι τραυματισμοί και ασθένειες στην εργασία μπορούν και πρέπει να αποτρέπονται.
  • Τη μηδενική ανοχή στην παράλειψη καταγραφής όλων των συμβάντων Υγείας και Ασφάλειας.

      Από το «εγώ» στο «εμείς»

Η Εταιρεία δεσμεύεται στην επέκταση της διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία σε όλα τα επίπεδα αυτής και αναμένει ότι κάθε εργαζόμενος, συνεργάτης και εν γένει κάθε τρίτο πρόσωπο που σχετίζεται με τις δραστηριότητες του ΔΕΔΔΗΕ, αναλαμβάνει την ευθύνη του και θα καταβάλει κάθε λογικά δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσει τις δικές του υποχρεώσεις, ανταποκρινόμενος στη δέσμευση της Εταιρείας, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση της Πολιτικής αυτής.

Η πολιτική αυτή έχει εγκριθεί από τη Διοίκηση και επικαιροποιείται κατάλληλα σε περιπτώσεις αλλαγών του πλαισίου λειτουργίας της Εταιρείας.

Αφίσα