Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ σε εφαρμογή των προβλέψεων του ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28.03.2023)

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 154 του ν.5037/2023 «Αναβίωση φωτοβολταϊκών σταθμών για εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού» οι Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, σταθμών του άρθρου 14 Α του ν. 3468/2006 (Α’ 129), η διάρκεια των οποίων έληξε μετά την 30η Αυγούστου 2022 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται να αναβιώσουν και να παραταθούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για χρονικό διάστημα, όπως αυτό ορίζεται στη παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), εφόσον υφίσταται διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος και ο ενδιαφερόμενος, εντός ενός (1) μηνός, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταβάλει το Τέλος Παράτασης Εγκατάστασης και Δέσμευσης Ηλεκτρικού Χώρου και δηλώσει στον ΔΕΔΔΗΕ την πρόθεσή του να υλοποιήσει το σταθμό του προσκομίζοντας ταυτόχρονα το αποδεικτικό κατάθεσης του ως άνω Τέλους. Σε περίπτωση μη ύπαρξης διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου, ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει σχετικά τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης και το καταβληθέν τέλος επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση δε, υποχρέωσης για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, το χρονικό διάστημα της παράτασης του πρώτου εδαφίου προσαυξάνεται κατά δεκαοκτώ (18) μήνες.