Σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 734/2021 και 775/2021 Αποφάσεων της ΡΑΕ, ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), ενόψει της Δήλης Ημέρας συντέλεσης της Α’ Φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης την 1η.11.2021, ανακοινώνει τα εξής:

 

  1. Με βάση το άρθρο 4 της προσθήκης του ειδικού Παραρτήματος Γ’ στον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), οι Παραγωγοί Συμβατικών Μονάδων προκειμένου να συμμετάσχουν στην Αγορά του ΜΣΣ της Κρήτης, καλούνται να συνάψουν Σύμβαση Συμμετοχής Παραγωγού από Συμβατικές μονάδες στην Αγορά του ΜΣΣ της Κρήτης με το ΔΕΔΔΗΕ. Η υπόψη σύμβαση θα ισχύει από τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Α’ φάσης, έως τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Β’ φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα όπως αυτές ορίζονται με την παρ. 2 και την παρ. 3 του άρθρου 108Γ αντίστοιχα του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

 

  1. Με βάση το άρθρο 5 της προσθήκης του ειδικού Παραρτήματος Γ’ στον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), οι Εκπρόσωποι Φορτίου προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στην Αγορά του ΜΣΣ της Κρήτης, καλούνται να συνάψουν Σύμβαση Συμμετοχής Εκπροσώπου Φορτίου στην Αγορά του ΜΣΣ της Κρήτης με το ΔΕΔΔΗΕ. Η υπόψη σύμβαση θα ισχύει από τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Α’ φάσης, έως τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Β’ φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα όπως αυτές ορίζονται με την παρ. 2 και την παρ. 3 του άρθρου 108Γ αντίστοιχα του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

 

Οι Εκπρόσωποι Φορτίου που ήδη δραστηριοποιούνται στην Κρήτη, σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Συμμετοχής Εκπροσώπου Φορτίου στην Αγορά του ΜΣΣ της Κρήτης από 01.11.2021, υποχρεούνται να ακολουθήσουν τη Διαδικασία οικειοθελούς απενεργοποίησης και λύσης Σύμβασης Συμμετοχής Εκπροσώπου Φορτίου στην Αγορά των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

  1. Από τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Α’ φάσης διασύνδεσης της Κρήτης και εφεξής, η τιμολόγηση των Σταθμών ΑΠΕ του ΜΣΣ της Κρήτης, θα υλοποιείται από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. Τα αιτήματα πρόσβασης Παραγωγών ΑΠΕ στο δίκτυο του ΜΣΣ Κρήτης θα υποβάλλονται αρμοδίως, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Παραρτήματος Γ’ του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ).

 

  1. Οι παρακρατήσεις των Σταθμών ΑΠΕ του ΜΣΣ Κρήτης, υπέρ ΟΤΑ, Πράσινου Ταμείου και Κατόχων αδειών προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, από τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Α’ φάσης διασύνδεσης της Κρήτης και εφεξής, θα αποδίδονται στους δικαιούχους από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

 

  1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. ε’ του άρθρου 108Γ του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, ο ΔΕΔΔΗΕ διενεργεί συμπληρωματική εκκαθάριση της αγοράς του ΜΣΣ της Κρήτης, σε μηνιαία και ετήσια βάση, για τα ποσά που αφορούν στην αγοραπωλησία ενέργειας που έχει παραχθεί από Συμβατικές Μονάδες Παραγωγής της Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα ποσά που έχουν εκκαθαριστεί στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016. Σημειώνεται ότι, οι εν λόγω εκκαθαρίσεις αφορούν σε συναλλαγές του Διαχειριστή με τους Παραγωγούς Συμβατικών Μονάδων και τους Εκπροσώπους Φορτίου που δραστηριοποιούνται στο ΜΣΣ της Κρήτης.