1. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, στα πλαίσια του Άρθρου 188 του Κώδικα ΜΔΝ (ΦΕΚ Β’ 304/11.2.2014), ως ισχύει, θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα παρακάτω Στοιχεία Εκκαθάρισης, που βασίζονται στις τρέχουσες Μηνιαίες εκκαθαρίσεις ανά Ηλεκτρικό Σύστημα στα ΜΔΝ : 

Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης 4ος του 2022

Μετά την έγκριση της εκάστοτε ετήσιας Εκκαθάρισης από τη ΡΑΕ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ θα δημοσιοποιήσει τα αντίστοιχα απολογιστικά στοιχεία, ανά Ηλεκτρικό Σύστημα στα ΜΔΝ.

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, στα πλαίσια του Άρθρου 36 του Κώδικα ΜΔΝ (ΦΕΚ Β’ 304/11.2.2014), ως ισχύει, θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ:

Μηνιαίο Δελτίο Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ 4ος του 2022

Μηνιαίο Δελτίο Συμμετεχόντων στο ΜΣΣ Κρήτης 4ος του 2022

3.Τα παραπάνω στοιχεία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, στη θέση https://www.deddie.gr/el/themata-tou-diaxeiristi-mi-diasundedemenwn-nisiwn/agora-mdn/stoixeia-ekkathariseon-kai-minaion-deltion-mdn