Σε συνέχεια της από 31.05.2019 Ανακοίνωσης του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την υποδοχή αιτημάτων σύνδεσης από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από Ενεργειακές Κοινότητες, σε εφαρμογή των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 (ΦΕΚ Β΄759/05.03.2019), ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι ειδικότερα για τα  Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η ημερομηνία έναρξης υποδοχής αιτημάτων θα ανακοινωθεί στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, μετά την σχετική προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος.