07.05.2015

Σε συνέχεια της από 27.03.2015 Ανακοίνωσης του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την έναρξη υποδοχής αιτημάτων σύνδεσης για φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Ειδικότερα για τα ΜΔΝ, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση AΠΕ/ΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ/Β/3583/31.12.2014), η ισχύς των υπόψη Φ/Β συστημάτων προσμετράται στο εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος για Φ/Β σταθμούς του κάθε ηλεκτρικού συστήματος των ΜΔΝ βάσει των σχετικών Αποφάσεων της ΡΑΕ, η προθεσμία του ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση προσφοράς σύνδεσης (που είναι οριστική και δεσμεύει ηλεκτρικό χώρο), ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο Φ/Β ισχύος στο αντίστοιχο ηλεκτρικό σύστημα.
Τα πιο πάνω αναγράφονται τόσο στο Πληροφοριακό Δελτίο, όσο και στις Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ.

2. Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων στα ΜΔΝ, επισυνάπτεται Πίνακας στον οποίο αναγράφονται ανά ηλεκτρικό σύστημα ΜΔΝ, το εγκεκριμένο περιθώριο Φ/Β ισχύος από τη ΡΑΕ, η ισχύς των λειτουργούντων Φ/Β σταθμών, η ισχύς των Φ/Β σταθμών που έχουν δεσμεύσει ηλεκτρικό χώρο και βρίσκονται σε εξέλιξη της αδειοδοτικής τους κατάστασης, το διαθέσιμο περιθώριο ισχύος για ικανοποίηση νέων αιτημάτων, καθώς και η συνολική ισχύς των εκκρεμών αιτημάτων. Η σειρά προτεραιότητας των αιτημάτων ανά ηλεκτρικό σύστημα ΜΔΝ, τηρείται με βάση την ημερομηνία αίτησης του κάθε Φ/Β σταθμού, όπως φαίνεται στους επικαιροποιημένους Πίνακες στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, στα «Θέματα του Διαχειριστή ΜΔΝ». Εξυπακούεται ότι, τα νέα αιτήματα που θα υποβληθούν, θα καταχωρούνται στο υφιστάμενο ενιαίο αρχείο αιτημάτων Φ/Β σταθμών ανά ηλεκτρικό σύστημα ΜΔΝ και με τη σειρά προτεραιότητας υποβολής τους, μετά τα ήδη καταχωρημένα εκκρεμή αιτήματα Φ/Β σταθμών.

3. Επισημαίνεται ότι δεν θα πρωτοκολλούνται αιτήματα που τυχόν αποσταλούν στις αρμόδιες Περιοχές ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές κλπ, παρά μόνο με επιτόπια κατάθεση φακέλου.
Ειδικότερα κατά τις πρώτες ημέρες υποβολής των αιτημάτων και εφόσον υπάρχει μεγάλη προσέλευση αιτούντων, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να καταθέτει μέχρι δύο (2) αιτήματα κάθε φορά με απόλυτη τήρηση της σειράς προτεραιότητας (προσέλευσης στην αρμόδια υπηρεσία).
Επίσης προκειμένου το αίτημα να πρωτοκολλείται, θα πρέπει τα στοιχεία της αίτησης καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα να είναι πλήρη και ορθώς συμπληρωμένα.
Σε περίπτωση προσκόμισης φακέλου με ελλιπή ή μη ορθά δικαιολογητικά, το αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό (δεν θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου).