Διευκρινιστική Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας/βιοαερίου/βιορευστών στα ΜΔΝ


                                                                                             
17 Απριλίου 2014

 

Σε συνέχεια της από 21.11.2013 Ανακοίνωσης του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων χορήγησης Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση  βιομάζας/βιοαερίου/βιορευστών στα ΜΔΝ, διευκρινίζονται τα εξής:

 

  1. Με τη θέση σε ισχύ του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014) και σύμφωνα με την παράγραφο 5 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΙΓ.8. της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΙΓ (Διατάξεις αρμοδιότητας Υ.Π.Ε.Κ.Α.), όλοι οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας/βιοαερίου/βιορευστών, ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος, υπόκεινται σε διαδικασία έκδοσης Απόφασης Ε.Π.Ο.

 

  1. Μετά τα παραπάνω οι Προσφορές Σύνδεσης που θα χορηγούνται από την αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ (Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών - ΔΔΝ) στα πλαίσια της διαδικασίας που καθορίστηκε με την από 21.11.2013 Ανακοίνωση, θα είναι Μη Δεσμευτικές.

Οι υπόψη Μη Δεσμευτικές προσφορές θα χορηγούνται με τη σειρά προτεραιότητας ανά νησιωτικό ηλεκτρικό σύστημα, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει το υποβληθέν αίτημα προς τη ΔΔΝ για κάθε συγκεκριμένο σύστημα, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην από 21.11.2013 Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ. Έχουν αναρτηθεί σχετικοί Πίνακες με τα αιτήματα στο http://www.deddie.gr, στα θέματα του Διαχειριστή ΜΔΝ, Συνδέσεις σταθμών ΑΠΕ.

 

  1. Στη συνέχεια και προκειμένου για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος του Παραγωγού, προσκομίζοντας τη σχετική Απόφαση Ε.Π.Ο., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 39 παράγραφο 6 του Ν. 4062/2012.

Η με βάση την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου ανά νησιωτικό ηλεκτρικό σύστημα, δε θα υπερβαίνει τα προσωρινά διαθέσιμα περιθώρια ισχύος, όπως αυτά αναρτήθηκαν με την από 21.11.2013 Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Τα οριστικά περιθώρια ισχύος, ανά νησιωτικό ηλεκτρικό σύστημα, θα ανακοινωθούν μετά την έκδοση της προβλεπόμενης από το Ν. 3851/2010 σχετικής Απόφασης της ΡΑΕ.