Σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, ανάρτησε στις 22.2.2024 τα Ενημερωτικά Σημειώματα Τιμολόγησης των Παραγωγών ΑΠΕ που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ για την τιμολογιακή περίοδο Ιανουαρίου του 2024.

 

Τα Ενημερωτικά Σημειώματα είναι διαθέσιμα online στην εφαρμογή Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημερωτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Α.Π.Ε. & ΣΗΘΥΑ. Η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι εφικτή μέσω του συνδέσμου https://apps.deddie.gr/ApeInvoicesInfo/intro.html, ή μέσω συντόμευσης από το site του ΔΕΔΔΗΕ στα θέματα μη Διασυνδεδεμένων Νησιών «Είσοδος στην Εφαρμογή Παραγωγών ΑΠΕ».

 

Επισημαίνεται ότι, στην τρέχουσα τιμολόγηση Ιανουαρίου 2024, αναρτήθηκαν τα Ενημερωτικά Σημειώματα Αναδρομικής Εκκαθάρισης Φ/Β Σταθμών που εμπίπτουν στο άρθρο 48 του ν. 4951/2022 περί «Αναβάθμισης του ενεργειακού εξοπλισμού Φ/Β Σταθμών». Ο Διαχειριστής ΜΔΝ καταρτίζει κατάλογο Φ/Β Σταθμών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4951/2022, τον οποίο επικαιροποιεί για κάθε έτος ελέγχου από το 2022 και εφεξής με Φ/Β Σταθμούς των οποίων η ετήσια παραγωγή παρουσιάζει σημαντική αύξηση, όπως αυτή προσδιορίζεται από την παρ. 2 του άρθρου 48 του υπόψη νόμου. Το μέρος της ενέργειας που συνιστά σημαντική αύξηση αποζημιώνεται με την Ετήσια Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Ε.Τ.Α.) της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 48 του ανωτέρω νόμου, όπως αυτή υπολογίστηκε από τον ΔΑΠΕΕΠ.

 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 4951/2022, οι Παραγωγοί των Φ/Β Σταθμών που εντάσσονται στον κατάλογο το έτος ελέγχου 2023, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έως και τις 22/04/2024 στον Διαχειριστή ΜΔΝ για τη διενέργεια αυτοψίας, προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν έχει γίνει ενεργειακή αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού του Σταθμού τους. Στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι ο Σταθμός δεν έχει αναβαθμιστεί ενεργειακά, ο Διαχειριστής ΜΔΝ αποζημιώνει τον Σταθμό με την Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) που διέπει τη σύμβασή του και επιστρέφει τα ποσά της αναδρομικής εκκαθάρισης που συμψηφίστηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 48 του ν. 4951/2022.