Σε συνέχεια της υπ' αρ. 1251/2010 Απόφασης της ΡΑΕ περί αξιοποίησης των περιθωρίων ισχύος για Φωτοβολταϊκούς (Φ/Β) Σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), όπως αυτά είχαν προσδιοριστεί με την Απόφαση ΡΑΕ 703/2008, για την εφαρμογή του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φ/Β συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις των ΜΔΝ, ανακοινώνονται τα εξής:

1. Οι αιτήσεις για σύνδεση Φ/Β σταθμών, με Απόφαση Εξαίρεσης και με βάση το Ειδικό πρόγραμμα, θα γίνονται δεκτές ανεξαρτήτως ύπαρξης διαθέσιμου περιθωρίου και θα καταχωρούνται σε ενιαίο πρωτόκολλο ανά ΜΔΝ.

Οι προσφορές σύνδεσης θα χορηγούνται με τη σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων, όπως προβλέπεται στο Ν.3851/10, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο, έως την εξάντληση του. Σε περιπτώσεις ακύρωσης προσφορών λόγω λήξης του χρόνου ισχύος, η αποδεσμευόμενη ισχύς θα προστίθεται στο εκάστοτε διαθέσιμο περιθώριο.

2. Από 10.12.2010 οι νέες προσφορές σύνδεσης που χορηγούνται για Φ/Β σταθμούς στα ΜΔΝ, που διαθέτουν Απόφαση Εξαίρεσης από τη ΡΑΕ προ της ισχύος του Ν. 3851/2010, θα έχουν χρονική διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες από την έκδοσή τους, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα των 6 μηνών παρέλθει, χωρίς να έχει υπογραφεί Σύμβαση Σύνδεσης με το Δίκτυο, θα αίρεται η αντίστοιχη δέσμευση ισχύος και η αίτηση θα τίθεται στο αρχείο.

3. Προσφορές σύνδεσης που έχουν ήδη χορηγηθεί για πρώτη φορά σε Φ/Β σταθμούς, με Απόφαση Εξαίρεσης από τη ΡΑΕ, ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

Μετά τη λήξη κάθε προσφοράς σύνδεσης, χωρίς να έχει υπογραφεί Σύμβαση Σύνδεσης με το Δίκτυο, θα αίρεται η αντίστοιχη δέσμευση ισχύος και η αίτηση θα τίθεται στο αρχείο.

4. Επισημαίνεται ότι, από 10.12.2010 δεν χορηγείται πλέον επικαιροποίηση προσφοράς σύνδεσης, σε καμία περίπτωση.

5. Σε περιπτώσεις λήξης ισχύος προσφορών σύνδεσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να υποβάλουν νέες αιτήσεις, οι οποίες θα εξετάζονται με τη σειρά προτεραιότητας.