Σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, ανάρτησε στις 23/01/2023 τα Ενημερωτικά Σημειώματα Τιμολόγησης των Παραγωγών ΑΠΕ που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ για την τιμολογιακή περίοδο Δεκεμβρίου του 2022.

Τα Ενημερωτικά Σημειώματα είναι διαθέσιμα online στην εφαρμογή Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημερωτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Α.Π.Ε. & ΣΗΘΥΑ. Η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι εφικτή μέσω του συνδέσμου https://apps.deddie.gr/ApeInvoicesInfo/intro.html, ή μέσω συντόμευσης από το site του ΔΕΔΔΗΕ στα θέματα μη Διασυνδεδεμένων Νησιών «Είσοδος στην Εφαρμογή Παραγωγών ΑΠΕ».

Επιπρόσθετα αναρτήθηκαν τα Ενημερωτικά Σημειώματα Αναδρομικής Εκκαθάρισης ΦΒ Σταθμών που εμπίπτουν στο άρθρο 48 του ν.4951/2022 «Αναβάθμιση του ενεργειακού εξοπλισμού Φ/Β Σταθμών». Οι ΦΒ Σταθμοί, των οποίων η ετήσια παραγωγή 2022 παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά τουλάχιστον 5% της μέγιστης ετήσιας παραγωγής των πέντε (5) πρώτων ετών λειτουργίας του Σταθμού, αποζημιώνονται για το μέρος της ενέργειας που συνιστά σημαντική αύξηση  με την Ετήσια Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Ε.Τ.Α.) της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 48 του υπόψη νόμου, όπως αυτή υπολογίστηκε από τον ΔΑΠΕΕΠ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 4951/2022, οι Παραγωγοί των ΦΒ Σταθμών, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έως και τις 23/3/2023 στον Διαχειριστή ΜΔΝ για τη διενέργεια αυτοψίας, προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν έχει γίνει ενεργειακή αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού του Σταθμού τους. Στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι ο Σταθμός δεν έχει αναβαθμιστεί ενεργειακά, ο Διαχειριστής ΜΔΝ αποζημιώνει τον Σταθμό με την Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) που διέπει τη σύμβασή του και επιστρέφει τα ποσά της αναδρομικής εκκαθάρισης που συμψηφίστηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 48 του ν. 4951/2022.