Ανακοίνωση της ΔΕΗ Α.Ε.
ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών αναφορικά με τη λήξη των  Προσφορών Σύνδεσης σε Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς

          12 Μαίου 2011

Σε συνέχεια της από 16-12-2010 Ανακοίνωσης της ΔΕΗ Α.Ε., ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων σύνδεσης και έκδοσης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς (Φ/Β) σταθμούς στα ΜΔΝ, ακυρώνεται η παράγραφος 5 και σε αντικατάστασή της ισχύουν τα εξής:

 

1. Σε περίπτωση λήξης της ισχύος προσφοράς σύνδεσης που έχει χορηγηθεί σε Παραγωγό που διαθέτει Απόφαση Εξαίρεσης από τη ΡΑΕ για Φ/Β σταθμό σε ΜΔΝ, χωρίς να έχει υπογραφεί η Σύμβαση Σύνδεσης με το Δίκτυο, θα αίρεται η δέσμευση της αντίστοιχης ισχύος, η αίτηση θα τίθεται στο αρχείο και ο Παραγωγός δεν θα έχει δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης για την ίδια θέση, στην παρούσα φάση και μέχρι τον καθορισμό των νέων περιθωρίων Φ/Β ισχύος ανά ΜΔΝ.

2.  Η αποδεσμευόμενη ως άνω ισχύς, θα προστίθεται στο διαθέσιμο περιθώριο Φ/Β ισχύος του συγκεκριμένου ΜΔΝ και θα χορηγείται στους επόμενους κατά σειρά προτεραιότητας αιτούντες, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία.