3 Νοεμβρίου 2017


1. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, στα πλαίσια του Άρθρου 39 του Κώδικα ΜΔΝ (ΦΕΚ Β’ 304/11.2.2014), ως ισχύει, θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα παρακάτω Στοιχεία Ενέργειας ανά τεχνολογία και ανά Ηλεκτρικό Σύστημα στα ΜΔΝ :

Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας Φ/Β ετών 2014-2016 

Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας ΑΠ ετών 2014-2016

2. Τα παραπάνω στοιχεία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, στη θέση :

Στατιστικά Στοιχεία Ηλεκτρικών Συστημάτων στα ΜΔΝ