Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), για τη λειτουργία της Αγοράς ΜΔΝ μετά τον καθορισμό της δήλης μέρας διασύνδεσης των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων Σύρου, Πάρου και Μυκόνου με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και της ένταξής τους σε αυτό (ΦΕΚ Β’ 2839/16.07.2018)

24 Ιουλίου 2018

Σύμφωνα με την ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.176459/22.06.2018 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2839/16.07.2018, καθορίστηκε ως δήλη μέρα διασύνδεσης των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων Σύρου και Πάρου η 13η Μαρτίου 2018 και ώρα 00:00 και του αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος Μυκόνου η 10η Μαΐου 2018 και ώρα 00:00. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, θέτει υπόψη των Συμμετεχόντων στην Αγορά των ΜΔΝ τα παρακάτω:

Α. Παραγωγοί Σταθμών ΑΠΕ

Από την 01.04.2018 και 01.06.2018 και εφεξής, η τιμολόγηση των Σταθμών ΑΠΕ στα ηλεκτρικά συστήματα Σύρου, Πάρου και Μυκόνου αντίστοιχα, θα υλοποιείται από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (πρώην ΛΑΓΗΕ Α.Ε.).
Από την δήλη μέρα διασύνδεσης του κάθε ΗΣ, βάσει της ως άνω Απόφασης και εφεξής, τα αιτήματα πρόσβασης Σταθμών ΑΠΕ στο Δίκτυο των ηλεκτρικών συστημάτων Σύρου, Πάρου και Μυκόνου, θα εξετάζονται σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις διαδικασίες του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, ανεξαρτήτως του σταδίου της αδειοδοτικής διαδικασίας που βρίσκονταν έως τη δήλη μέρα διασύνδεσης.

Β. Δικαιούχοι παρακρατήσεων Σταθμών ΑΠΕ

Οι παρακρατήσεις των Σταθμών ΑΠΕ υπέρ ΟΤΑ, Πράσινου Ταμείου και Κατόχων αδειών προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, από τον 4ο/2018 και 6ο/2018, θα αποδίδονται από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (πρώην ΛΑΓΗΕ Α.Ε.), προς τους δικαιούχους των ηλεκτρικών συστημάτων Σύρου, Πάρου και Μυκόνου αντίστοιχα.

Γ. Παραγωγοί Συμβατικών Μονάδων

Από την 01.04.2018 και 01.06.2018 και εφεξής, ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, παύει να τιμολογεί τον Παραγωγό Συμβατικών Μονάδων στα ηλεκτρικά συστήματα Σύρου, Πάρου και Μυκόνου αντίστοιχα.

Δ. Εκπρόσωποι Φορτίου

Από την ένταξη των ηλεκτρικών συστημάτων Σύρου, Πάρου και Μυκόνου στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και εφεξής, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ και ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις των Κωδίκων του ΕΣΜΗΕ.
Από την δήλη ημέρα διασύνδεσης και εφεξής, η τιμολόγηση των Εκπροσώπων Φορτίου στα εν λόγω ηλεκτρικά συστήματα υλοποιείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ.

Ε. Εκκαθάριση Συμμετεχόντων

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν στις χρεοπιστώσεις των Συμμετεχόντων για τα ηλεκτρικά συστήματα Σύρου, Πάρου και Μυκόνου, κατά την μεταβατική περίοδο από την ηλέκτριση της διασύνδεσης τους με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο μέχρι και την έκδοση της ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.176459/22.06.2018, θα εκκαθαριστούν από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, στην Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση του 2018.

Επισυνάπτεται επικαιροποιημένος πίνακας των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ.