9 Σεπτεμβρίου 2014

Σε συνέχεια της από 08.08.2014 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), για την υποβολή από τους Παραγωγούς Δηλώσεων Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων των Μονάδων Συμβατικών Σταθμών και των Σταθμών ΑΠΕ, σας γνωρίζουμε ότι για τους Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ θα αποσταλούν στους Παραγωγούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), κατάλληλα αρχεία – φύλλα Excel από τη ΔΔΝ, υπό τη μορφή Πινάκων προς συμπλήρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων.
Ο κάθε Παραγωγός οφείλει να αποθηκεύσει ένα αντίγραφο του αρχείου που θα λάβει, να ελέγξει την ορθότητα όλων των προσυμπληρωμένων στοιχείων τροποποιώντας, αν απαιτείται, επιτρεπόμενα πεδία, να συμπληρώσει όλα τα αιτούμενα στοιχεία της Μονάδας ή του Σταθμού του δηλώνοντάς τα υπεύθυνα και με ακρίβεια και να επιστρέψει το τελικό ενημερωμένο αρχείο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως συνημμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΔΝ ddnst@deddie.gr.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης από πλευράς του Παραγωγού κατά τις διατάξεις του νόμου και του Κώδικα ΜΔΝ και για τον λόγο αυτό εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά τον έλεγχο και τη συμπλήρωση των Δηλώσεων, προκειμένου τα συμπληρωθέντα στοιχεία να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα.
Για την εργασία αυτή θα απαιτηθεί από πλευράς Παραγωγού να είναι διαθέσιμη εφαρμογή Excel έκδοσης 2007 ή νεώτερης (αρχεία xlsx).
Ως προς τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 08.08.2014 Ανακοίνωση – Πρόσκληση του ΔΕΔΔΗΕ.
Επισυνάπτεται πρότυπος Πίνακας Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων Φωτοβολταϊκών Σταθμών, προς ενημέρωσή σας.