Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), για τη θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Υποδοχής Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Ένταξης σε Κατηγορία ΧΕ ή ΜΕ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των υποπαραγράφων ΙΓ.1 και ΙΓ.2 του Ν.4254/2014
                                                                                                                                31 Ιουλίου 2014


Με τη θέση σε ισχύ του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014) και σύμφωνα με την Υποπαράγραφο ΙΓ.2., της παραγράφου ΙΓ, ο ΔΕΔΔΗΕ για τις Συμβάσεις Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, έχει εκ του νόμου προθεσμία έως την 1η Αυγούστου 2014 να υλοποιήσει κατάλληλο σύστημα πληροφορικής για την υποδοχή ηλεκτρονικών δηλώσεων από τους Παραγωγούς ΑΠΕ, προκειμένου να ενταχθούν στις κατηγορίες ΜΕ και ΧΕ των Υποπαραγράφων ΙΓ.1 & ΙΓ.2 του Ν.4254/2014.

Κατ΄ εφαρμογή του νόμου, ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ ανακοινώνει τη θέση σε λειτουργία του ανωτέρω πληροφοριακού συστήματος, από την Παρασκευή 1.8.2014, στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, στα θέματα του Διαχειριστή ΜΔΝ.

Προκειμένου να είναι εφικτή η εκκαθάριση του μηνός Αυγούστου 2014, με τις διορθωμένες κατά περίπτωση τιμές, θα πρέπει οι παραγωγοί να έχουν συμπληρώσει τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές δηλώσεις μέχρι και την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2014. Διαφορετικά οι διορθωμένες κατά περίπτωση τιμές, θα εφαρμοσθούν στις επόμενες μηνιαίες εκκαθαρίσεις σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζει ο Ν.4254/2014.