Σε συνέχεια της από 27.03.2020 Ανακοίνωσης, ο ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχειριστής ΜΔΝ, ενημερώνει τους καταναλωτές που εκπροσωπούνταν από τον Προμηθευτή «Economic Growth Ανώνυμη Εταιρεία Εξειδικευμένων Μελετών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» με δ.τ. «Economic Growth A.E.» στο Ηλεκτρικό Σύστημα Κρήτης, ότι ο εν λόγω Προμηθευτής στις 30.04.2020 διαγράφηκε από το Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου των ΜΔΝ και συνεπώς από την 01.05.2020 και εφεξής δεν  δραστηριοποιείται πλέον στην Αγορά των ΜΔΝ.

Οι καταναλωτές που δεν μερίμνησαν για σύναψη Σύμβασης Προμήθειας με έτερο Προμηθευτή, θα εκπροσωπούνται από 01.05.2020 από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, που σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕ 595/2019 (ΦΕΚ Β’ 2964/19.7.2019) είναι η ΔΕΗ Α.Ε.