9 Φεβρουαρίου 2015


Μετά την υποβολή (έως 4/2/2015) των Ηλεκτρονικών Δηλώσεων των Παραγωγών ΑΠΕ στα ΜΔΝ, για κατάταξή τους σε κατηγορία ΜΕ (Με ενίσχυση) –ΧΕ (Χωρίς Ενίσχυση), σύμφωνα με το νόμο 4254/2014, ΦΕΚ Α’ 85/7.4.2014, σε συνέχεια της από 15/12/2014 Ανακοίνωσης του Διαχειριστή ΜΔΝ, καταρτίστηκε επικαιροποιημένος Πίνακας Σταθμών ΑΠΕ με αυτοδίκαιη επέκταση Σύμβασης Πώλησης