14 Δεκεμβρίου 2016Σε συνέχεια των υπ’ αρ. 46/2016, 47/2016 και 238/2016 Αποφάσεων της ΡΑΕ, με τις οποίες εγκρίθηκαν οι αναγκαίες μεθοδολογίες για τη λειτουργία της Αγοράς στα ΜΔΝ, και σε εφαρμογή της παρ. 5 του Άρθρου 24 του Ν.4414/2016 (με το οποίο προστέθηκε άρθρο 137Α στο Ν.4001/2011), ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων Εκπροσώπων Φορτίου για τη συμμετοχή τους στην Αγορά των ΜΔΝ, ότι την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την 01.01.2017 ξεκινά το άνοιγμα της Αγοράς που αφορά στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Ρόδου, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Δεδομένης της ύπαρξης Σύμβασης Συμμετοχής ενός Εκπροσώπου Φορτίου, ως Προμηθευτή στα ΜΔΝ, η διαδικασία ενεργοποίησής της, καθώς και η έναρξη δραστηριοποίησης του υπόψη Εκπροσώπου Φορτίου στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Ρόδου ακολουθεί τα εξής:

1. Υποβολή Αίτησης εγγραφής του νέου Εκπροσώπου Φορτίου προς το Διαχειριστή ΜΔΝ (Δ/νση Διαχείρισης Νησιών ΔΔΝ – Λ. Συγγρού 98-100 Αθήνα 117 41), υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος, για εγγραφή του στο Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου των ΜΔΝ, η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει:

1.1. Όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου, σύμφωνα με το Άρθρο 23 παράγραφος 3 του Κώδικα ΜΔΝ (συνυποβαλλόμενα έγγραφα).

1.2. Αρχική Δήλωση Εκπροσώπησης Καταχωρημένων Μετρητών, με βάση το Μητρώο που τηρεί ο Διαχειριστής ΜΔΝ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Ρόδου και με τα στοιχεία κάθε Παροχής (Αριθμός Παροχής με 9 ψηφία σε αρχείο txt και επιπρόσθετα σε αρχείο excel Αρ. παροχής/όνομα πελάτη/τάση σύνδεσης/Περ. Ενότητα).
Η υπόψη δήλωση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική δ/νση a.alexandrakis@deddie.gr  ή a.tsompou@deddie.gr .

2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας του φακέλου και γνωστοποιεί στο Νέο Εκπρόσωπο Φορτίου τυχόν στοιχεία προς συμπλήρωση ή/και διόρθωση.
Ως ημερομηνία πληρότητας φακέλου θεωρείται η ημερομηνία υποβολής από τον Εκπρόσωπο Φορτίου στο Διαχειριστή ΜΔΝ, του πλέον πρόσφατου εγγράφου με το οποίο καλύπτεται η πληρότητα του φακέλου του.

3. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από πληρότητας του φακέλου, ο Διαχειριστής ΜΔΝ γνωστοποιεί στο νέο Εκπρόσωπο Φορτίου το Ύψος των Εγγυήσεων. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει να καταβάλει το γνωστοποιημένο ποσό Ύψους Εγγυήσεων, που υπολογίστηκε σύμφωνα με την Αρχική Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητών του φακέλου του.
Με βάση τα προβλεπόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ, ο Εκπρόσωπος Φορτίου, προκειμένου να καταβάλει το ποσό Ύψους Εγγυήσεων, δύναται να προσκομίσει στη Δ/νση Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ) (Λ. Συγγρού 98-100 Αθήνα 117 41) είτε εγγυητική επιστολή (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα) είτε αντίγραφο καταθετηρίου Τράπεζας, έχοντας μεταφέρει το σχετικό ποσό στο λογαριασμό εγγυήσεων του Διαχειριστή ΜΔΝ.
Στην περίπτωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από Βεβαίωση της εκδότριας Τράπεζας προς τη ΔΔΝ για τη γνησιότητα αυτής.

4. Στην παρούσα φάση, δεν ενεργοποιείται η καταβολή του αντίτιμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης (Άρθρο 16 του Κώδικα ΜΔΝ), μέχρι τη θέσπιση της σχετικής διαδικασίας.

5. Εντός πέντε (5) ημερών από τη προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής ή την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στο Λογαριασμό Εγγυήσεων που τηρεί ο Διαχειριστής ΜΔΝ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ προβαίνει στην εγγραφή του Εκπροσώπου Φορτίου στο «Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου» και στην έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής για την Ενεργοποίηση της Σύμβασης Συμμετοχής του και την έναρξη δραστηριοποίησής του στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Ρόδου, σύμφωνα με την Αρχική Δήλωση Εκπροσώπησης Καταχωρημένων Μετρητών του Νέου Εκπροσώπου Φορτίου.
Παράλληλα ο Διαχειριστής ΜΔΝ παρέχει στο Νέο Εκπρόσωπο Φορτίου Κωδικούς Πρόσβασης στο υφιστάμενο πληροφοριακό Σύστημα «ΘΑΛΗΣ», σε περίπτωση που ο Νέος Εκπρόσωπος Φορτίου δεν κατέχει ήδη, από την ενδεχόμενη πρότερη δραστηριοποίησή του στην Αγορά Ενέργειας.
Η απόδοση δικαιώματος πρόσβασης, μέσω του Συστήματος «ΘΑΛΗΣ», στο Νέο Εκπρόσωπο Φορτίου προς καταχώρηση της Δήλωσης Εκπροσώπησης Καταχωρημένων Μετρητών, σύμφωνα με την παρούσα διαδικασία, δίνεται μόνο για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Ρόδου.

6. Μετά το πέρας της προαναφερθείσας διαδικασίας, ο Νέος Εκπρόσωπος Φορτίου καταχωρεί εντός του Συστήματος «ΘΑΛΗΣ» τους Μετρητές που θα εκπροσωπήσει στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Ρόδου, κατ’ αντιστοιχία της Αρχικής του Δήλωσης και αντιμετωπίζεται πλέον ως Εκπρόσωπος Φορτίου με Ενεργοποιημένη Σύμβαση Συμμετοχής στα ΜΔΝ.

Η υπόψη διαδικασία έχει δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο προς ενημέρωση των Εκπροσώπων Φορτίου στα ΜΔΝ, στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, στη θέση http://www.deddie.gr/el/themata-tou-diaxeiristi-mi-diasundedemenwn-nisiwn/diadikasies-ekproswpwn-fortiou-sta-mdn υπό τον τίτλο « Διαδικασία Ενεργοποίησης Σύμβασης Συμμετοχής Εκπροσώπου Φορτίου στα ΜΔΝ»