1. Εισαγωγή

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (στο εξής, «Εταιρεία») σας καλοσωρίζει στον επίσημο διαδικτυακό τόπο https://deddie.gr (στο εξής «διαδικτυακός τόπος») που ανήκει στην Εταιρεία, μέσω του οποίου σας δίνεται η δυνατότητα να ενημερωθείτε σχετικά με την Εταιρεία και τις παρεχόμενες εκ μέρους της υπηρεσίες. Τόσο στους παρόντες Όρους Χρήσης όσο και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στην Πολιτική Διαχείρισης Cookies της Εταιρείας, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μας. Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα εν λόγω έγγραφα.

Η χρήση της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης εκ μέρους του χρήστη, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου μας.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δύνανται να ανανεώνονται και να τροποποιούνται από την Εταιρεία ολικά ή μερικά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την πληρέστερη ενημέρωση του χρήστη και τη συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, πάντοτε εντός του πλαισίου της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και ο χρήστης οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για ενδεχόμενες τροποποιήσεις. Μετά τη δημοσίευση των εν λόγω τροποποιήσεων, η συνέχιση της χρήσης του ιστοτόπου από το χρήστη συνεπάγεται την εκ μέρους του ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.

  1. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

2.1.Ο διαδικτυακός τόπος έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών και την παροχή υπηρεσιών για τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας. Στον διαδικτυακό μας τόπο περιέχονται κείμενα, εικόνες και βίντεο, φωτογραφίες, λογότυπα, αρχεία ήχου (στο εξής αναφερόμενα από κοινού ως το «περιεχόμενο»). Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου –χωρίς κανέναν επ’ αυτού περιορισμό, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Eταιρείας και, ως εκ τούτου, προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου. Για οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου, πλην της καθαρά ιδιωτικής, απαιτείται προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Eταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για κάθε αλλαγή, αλλοίωση, προσαρμογή, μετάφραση και κάθε άλλη επεξεργασία του περιεχομένου, αλλά και για την τυχόν μεταβίβαση ή κοινοποίηση αυτού.

2.2. Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων προβλέψεων στους παρόντες Όρους Χρήσης, η Eταιρεία παρέχει στους χρήστες περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του διαδικτυακού τόπου, σύμφωνα με την οποία οι χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση του περιεχομένου του αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη – εμπορικούς σκοπούς. Δεν παραχωρείται κανένα δικαίωμα εμπορικής χρήσεως επί του διαδικτυακού τόπου ή του περιεχομένου αυτού. Η μη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους, θα συνεπάγεται την αυτόματη και χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση καταγγελία της παρεχόμενης άδειας χρήσης, με αποτέλεσμα η Eταιρεία να δικαιούται να εμποδίσει την πρόσβαση του χρήστη.

2.3. Όλα τα ονόματα υπηρεσιών που τυχόν αναφέρονται στο διαδικτυακό μας τόπο αποτελούν εμπορικά σήματα της Εταιρείας,  των θυγατρικών της, ή των συνεργαζόμενων με αυτήν και τις θυγατρικές της εταιρειών.

2.4. Η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του διαδικτυακού μας τόπου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας είναι παράνομη.

2.5. Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του διαδικτυακού μας τόπου σε οποιαδήποτε μορφή, που να βασίζεται σε αυτόν και / ή στο περιεχόμενό του, ή η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) περιεχόμενος στο διαδικτυακό μας τόπο δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

  1. Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

3.1. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι οποιουδήποτε ή για άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, θετική ή αποθετική ζημία, συμπεριλαμβανομένης και της ζημίας συνεπεία ηθικής βλάβης, που σχετίζονται με ή απορρέουν από αυτόν το διαδικτυακό τόπο ή από οποιαδήποτε χρήση αυτού ή από οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή άλλη πηγή προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, ή για τη χρήση, φόρτωση («download») ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε  υλικά,  πληροφορίες, ή υπηρεσίες,  συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά,  οποιωνδήποτε  διαφυγόντων  κερδών,  απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, ακόμα και αν η Εταιρεία έχει ενημερωθεί ρητώς για το ενδεχόμενο να προκύψουν τέτοιες ζημίες.

3.2. Η Εταιρεία ελέγχει και συγκεντρώνει τις πληροφορίες που περιέχονται στον διαδικτυακό τόπο  με τη δέουσα επιμέλεια και ενεργεί καθετί απαραίτητο για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, χωρίς όμως είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι η λειτουργία του θα είναι συνεχής, χωρίς σφάλματα ή άλλου είδους τεχνικά προβλήματα και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα. Οι  χρήστες  του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας  δεν  δικαιούνται  οποιασδήποτε αποζημίωσης για ζημία που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη δυνατότητας χρήσης του διαδικτυακού τόπου, καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία αυτού ή στη διαβίβαση μέσω αυτού πληροφοριών στο διαδίκτυο.

3.3. Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης. Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω του διαδικτυακού τόπου έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

  1. Ευθύνη – Δηλώσεις των χρηστών

4.1. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες οφείλει να κινείται εντός του πλαισίου που θέτει ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη και να γίνεται με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει την χρήση του από τρίτους. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που μπορεί να έχει επιπτώσεις σε άλλους χρήστες και να προκαλέσει βλάβη/δυσλειτουργία του διαδικτυακού τόπου. Ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο συμπεριφοράς, ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την Eταιρεία για κάθε ζημία που η ίδια υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

4.2. Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τις ιστοσελίδες της Εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση ή διάθεση με άλλους τρόπους περιεχομένου που μπορεί να είναι παράνομο, απειλητικό, ενοχλητικό, άσεμνο, ή να εκφράζει εμπάθεια, φυλετικές, ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα και εν γένει να παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Εταιρεία, από την κατά τα ανωτέρω κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο χρήστης.

  1. Πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους - Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

5.1. Τυχόν πληροφορίες που προέρχονται από τρίτα μέρη συνιστούν έκφραση προσωπικών απόψεων των προσώπων αυτών. Η Eταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους πληροφορίες.

5.2. Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων («hyperlinks») σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν ευρίσκονται υπό τη διαχείριση της Eταιρείας και δεν υφίσταται δυνατότητα παρέμβασης εκ μέρους της Εταιρείας στο περιεχόμενο αυτών. Οι πάροχοι των εξωτερικών αυτών διαδικτυακών τόπων φέρουν την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτούς. Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, που διατίθενται από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η σύνδεση των χρηστών στους εξωτερικούς αυτούς διαδικτυακούς τόπους γίνεται με δική τους ευθύνη και σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους των ιστοτόπων αυτών για οτιδήποτε τυχόν προκύψει από την επίσκεψη και χρήση τους.

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο - Δωσιδικία

6.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο.

6.2. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει στα πλαίσια εφαρμογής ή εξ αφορμής  των παρόντων όρων, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

  1. Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, καθώς και για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα, ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί και να επικοινωνήσει με το ΔΕΔΔΗΕ μέσω αποστολής email στη διεύθυνση: infodeddie@deddie.gr ή συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται διαθέσιμη στο διαδικτυακό μας τόπο.

  1. Λοιπές διατάξεις

8.1. Σε καμιά περίπτωση η παράλειψη ή καθυστέρηση της Εταιρείας να ασκήσει νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά της, που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης, δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτά ούτε να θεωρηθεί ότι τα δικαιώματά της αυτά αποδυναμώνονται.

8.2. Οι ανωτέρω όροι τροποποιούνται μόνο με νεότερη έγγραφη τροποποίηση εκ μέρους της Εταιρείας που αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο και κάθε τροποποίηση ισχύει κατόπιν της εν λόγω δημοσίευσής της.

8.3. Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός εκ των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα επιδρά κατά κανένα τρόπο στο κύρος των λοιπών όρων.