Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, επικαιροποίησε την Διαδικασία Πρόσβασης Παραγωγών στο Δίκτυο ΜΔΝ για Κατανεμόμενους /Μη Κατανεμόμενους Σταθμούς ΑΠΕ (ΜΤ και ΧΤ) που υπόκεινται σε κανόνες ένταξης και λειτουργίας, στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, στη θέση Διαδικασίες Πρόσβασης ή Τροποποίησης στοιχείων Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ, ως ακολούθως :

Διαδικασία πρόσβασης Παραγωγών ΑΠΕ που υπόκεινται σε κανόνες ένταξης και λειτουργίας στα ΜΔΝ