Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ σε εφαρμογή της Υ.Α. υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/121501/5015 (ΦΕΚ 6351/Β/30.12.2021) για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κατοικίες στα πλαίσια Ειδικού Προγράμματος στο δίκτυο των ΜΔΝ

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών , σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/121501/5015 (ΦΕΚ/6351/Β/30.12.2021) «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες συνδεδεμένες με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης» θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα:

  • Δίνεται η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα να εγκαταστήσουν στην κατοικία τους ΦΒ σύστημα με ισχύ έως 3 kWp στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
  • Τα αιτήματα με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στο έντυπο αίτησης, θα κατατίθενται από τις 18.04.2022 στις Αρμόδιες Περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ