23 Ιουλίου 2014


Σύμφωνα με το νόμο 4254/2014, ΦΕΚ Α’ 85/7.4.2014, για όλους τους Σταθμούς ΑΠΕ, που εμπίπτουν στις διατάξεις της Yποπαραγράφου ΙΓ.1 και λειτουργούν για λιγότερο από 12 χρόνια, με σημείο αναφοράς την 1η Ιανουαρίου 2014, επεκτείνεται αυτοδίκαια η Σύμβαση Πώλησης κατά επτά (7) χρόνια και για ίσο χρόνο οι απαιτούμενες άδειες παραγωγής και λειτουργίας και για εγκατεστημένη ισχύ ίση με την ισχύ κατά την 1η Ιανουαρίου 2014.

Οι Σταθμοί που εμπίπτουν σ’ αυτή την κατηγορία παρουσιάζονται στον Πίνακα Σταθμών ΑΠΕ με επέκταση Σύμβασης Πώλησης.

Στους Παραγωγούς των Σταθμών του εν λόγω Πίνακα, κατά το διάστημα επέκτασης της Σύμβασης Πώλησης, δίδονται οι δυνατότητες επιλογής αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας, σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις α’ και β’ της Υποπαραγράφου ΙΓ.4 του νόμου 4254/2014.

Η επιλογή μεταξύ των υποπεριπτώσεων α’ και β’ γίνεται με έγγραφη αμετάκλητη δήλωση του παραγωγού στο ΔΕΔΔΗΕ, η οποία πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν τη λήξη της υπάρχουσας Σύμβασης Πώλησης και την έναρξη της επέκτασης αυτής. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης εντός του ανωτέρου διαστήματος των 6 μηνών, η αποζημίωση κάθε φορά γίνεται με τη μικρότερη τιμή εκ των δυο υποπεριπτώσεων α’ και β΄ της Υποπαραγράφου ΙΓ.4 του νόμου 4254/2014.