20 Μαρτίου 2018


Μετά την υποβολή (έως 22/2/2018) Ηλεκτρονικών Δηλώσεων των Παραγωγών ΑΠΕ στα ΜΔΝ, για κατάταξή τους σε κατηγορία ΜΕ (Με ενίσχυση) –ΧΕ (Χωρίς Ενίσχυση), σύμφωνα με το νόμο 4254/2014, ΦΕΚ Α’ 85/7.4.2014, σε συνέχεια των από 7/11/2014, 9/2/2015 και 17/6/2015, 10/2/2016 Ανακοινώσεων του Διαχειριστή ΜΔΝ, καταρτίστηκε επικαιροποιημένος Πίνακας με στατιστικά στοιχεία σχετικά με εφαρμογή ΧΕ-ΜΕ, ανά τεχνολογία και περίοδο ενεργοποίησης, των Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ, προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.