1. Γενικές Πληροφορίες

Η εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗE» είναι ανώνυμη εταιρεία η λειτουργία της οποίας ως Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ προβλέφθηκε δυνάμει του Ν. 4001/2011, κατ’ ενσωμάτωση της ενωσιακής Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την οργάνωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της Οδηγίας ΕΕ 2019/944. Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4001/2011, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την συντήρηση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), με σκοπό τη διασφάλιση της αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας του, αλλά και της διαφανούς και αμερόληπτης πρόσβασης των χρηστών του δικτύου σε αυτό.

Η ΔΕΔΔΗE Α.Ε. έχει ως βασική προτεραιότητά της την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται. Για το σκοπό αυτό, συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ενημέρωση (εφεξής η «Πολιτική»), προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Σκοπός, επίσης, της παρούσας είναι να σας ενημερώσει για τα δικαιώματα που έχετε με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μπορεί να αναθεωρείται ανά διαστήματα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, η σχετική ενημέρωσή σας διενεργείται μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας μας. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για την ύπαρξη τροποποιημένων/αναθεωρημένων εκδόσεων αυτής.

Εκτός από την παρούσα Πολιτική, ενημερώσεις αναφορικά με όρους και πολιτικές, με τα οποία συμμορφώνεται η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της, https://deddie.gr/el/.  

2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗE», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, του Νομού Αττικής, επί της οδού Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – Αθήνα, με Αρ. ΜΑΕ: 41268/01/Β/98/411 και Α.Φ.Μ.: 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής «η Εταιρεία»/«ΔΕΔΔΗΕ») είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία συλλέγονται, αποθηκεύονται και, εν γένει, υπόκεινται σε επεξεργασία με τα μέσα και τους τρόπους και για τους σκοπούς που περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα Πολιτική.

3. Σύντομες επεξηγήσεις – Ορισμοί

 Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι αυτό το

οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, όπως για παράδειγμα μέσω ονόματος, αριθμού δελτίου ταυτότητας ή σωματικών χαρακτηριστικών.

Επεξεργασία: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνο ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών την Επεξεργασία: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου Eπεξεργασίας.

Τρίτος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το Υποκείμενο των δεδομένων, τον Yπεύθυνο Eπεξεργασίας, τον Eκτελούντα την Eπεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του Yπευθύνου Eπεξεργασίας ή του Eκτελούντος την Eπεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Χρήστης δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας: Ενδεικτικά, καταναλωτές, νέοι καταναλωτές ή/και παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας,  τρίτα πρόσωπα  (σε περίπτωση εξουσιοδότησης, περιλαμβανομένων των εκπροσώπων φορτίου),  υφιστάμενοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, αυτοπαραγωγοί  ηλεκτρικής ενέργειας κ.ο.κ.

4. Κατηγορίες Δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρεία

 H Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα παρακάτω είδη Προσωπικών Δεδομένων:

 • Για τους νέους καταναλωτές (αρχική ηλεκτροδότηση ) : ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., αριθμός παροχής, στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου, διεύθυνση ακινήτου, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτοποίησης, καταγεγραμμένο υλικό κλήσεων μέσω των αριθμών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ΔΕΔΔΗΕ, έγγραφα που απαιτούνται από το Νομοθετικό Πλαίσιο και σχετίζονται με την ηλεκτροδότηση.
 • Για τους καταναλωτές: ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., αριθμός παροχής, διεύθυνση ακινήτου, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου, στοιχεία ταυτοποίησης, καταγεγραμμένο υλικό κλήσεων μέσω των αριθμών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ΔΕΔΔΗΕ, ιστορικότητα καταναλώσεων, σκοπός χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά περίπτωση βεβαίωση ένταξης σε ειδικές κατηγορίες ιδίως   ευάλωτων καταναλωτών, δικαιούχων μειωμένης χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ κ.λπ.
 • Για τους υποψήφιους και υφιστάμενους παραγωγούς και αυτοπαραγωγούς: ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., αριθμός παροχής, στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου/ αντικλήτου, αδειοδοτικά στοιχεία, είδος σταθμού/μονάδας με βάση την τεχνολογία, ισχύς του σταθμού, θέση εγκατάστασης σταθμού, τεχνικά στοιχεία σταθμού/μονάδας, κατηγορία παραγωγής, κατηγορία μονάδας, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτοποίησης,  ιστορικότητα μετρητικών δεδομένων, κατά περίπτωση στοιχεία τιμολόγησης, οικονομικά στοιχεία (ενδεικτικά αριθμό τραπεζικού λογαριασμού) κ.λπ.

5. Σκοποί και δραστηριότητες Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους εξής κατωτέρω σκοπούς:

Α) Για τους καταναλωτές

 1. Για την παροχή πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας
 2. Για την τήρηση μητρώων ειδικών κατηγοριών καταναλωτών
 3. Για τη διαχείριση αιτημάτων καταναλωτών
 4. Για την διαχείριση αιτημάτων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας , όπως αιτημάτων απενεργοποίησης μετρητών φορτίου, εκπροσωπήσεων κλπ
 5. Για τον έλεγχο μετρητικής διάταξης και καταμέτρηση

Β) Για τους νέους καταναλωτές (αρχικής ηλεκτροδότησης)

 1. Για την κατάρτιση προσφοράς σύνδεσης για νέα παροχή
 2. Για τη σύνδεση παροχής και ολοκλήρωσης ηλεκτροδότησης

Γ) Για τους υποψήφιους και υφιστάμενους παραγωγούς / αυτοπαραγωγούς

 1. Για την παροχή πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας
 2. Για τη διαχείριση αιτημάτων παραγωγών/αυτοπαραγωγών
 3. Για τη δημοσίευση πληροφοριών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας αναφορικά με στατιστικά δεδομένα σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ: ανάρτηση δεδομένων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
 4. Για την ενημέρωση του μητρώου ΑΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: διαβίβαση προσωπικών δεδομένων παραγωγών σε τρίτους
 5. Για τον έλεγχο μετρητικής διάταξης, αυτοψίας του σταθμού και καταμέτρηση
 6. Για την ενημέρωση του μητρώου του ΔΑΠΕΕΠ αναφορικά με τις Εγγυήσεις Προέλευσης:
 7. Για την τήρηση μητρώων σύμφωνα με το Νομοθετικό Πλαίσιο

6. Νομική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Προκειμένου η Εταιρεία να επεξεργαστεί  προσωπικά δεδομένα των χρηστών του δικτύου για τους ανωτέρω σκοπούς, στηρίζεται τουλάχιστον σε μία από τις βάσεις νομιμότητας επεξεργασίας που προβλέπει ο ΓΚΠΔ και ο Ν. 4624/2019, ως εκάστοτε ισχύει. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία μπορεί  να προβεί στη σχετική επεξεργασία:

 • όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του αναφορικά με έναν ή περισσότερους από τους πιο πάνω σκοπούς,
 • όταν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή πρόκειται να συνάψει σύμβαση με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ή την σύναψη της σύμβασης,
 • προκειμένου να συμμορφωθεί με υποχρέωση που επιβάλουν η ισχύουσα νομοθεσία, οι κανονιστικές πράξεις, οι δικαστικές αποφάσεις στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • προκειμένου να διαφυλάξει ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου,
 • όταν αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν την λειτουργία του δικτύου και την πρόσβαση των χρηστών του δικτύου, όπως αυτές έχουν ανατεθεί στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως διαχειριστή του δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας,
 • για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

7. Αναλύσεις και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (δηλαδή, λήψη αποφάσεων χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή) που θα παράγει έννομα αποτελέσματα ή θα έχει άλλες συναφείς σημαντικές επιπτώσεις για εσάς.

8. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία δεν επιτρέπει σε τρίτους να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Κατ’ εξαίρεση και μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, ενδέχεται τρίτοι  να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά συμπεριλαμβανομένων  εργολάβων, προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών και  εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων αυτών, οι οποίοι λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της.

Η Εταιρεία απαιτεί από όλους τους παρόχους υπηρεσιών, εργολάβους, προμηθευτές (συμπεριλαμβανομένων και των παρόχων υπηρσιών cloud) που είναι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της, να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συνάπτει με αυτούς συμβάσεις με αντίστοιχες δεσμεύσεις, κατά τα προβλεπόμενα στην εφαρμοστέα νομοθεσία.

Ακόμα, ανάλογα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς επεξεργασίας, η Εταιρεία διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς αποδέκτες/ παραλήπτες και αυτά καταχωρούνται σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή σε πληροφοριακά συστήματα.  Ειδικότερα:

 • Προσωπικά δεδομένα καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας : διαβιβάζονται σε   εσωτερικές μονάδες της εταιρείας, εργολάβους, προμηθευτές, Εταιρεία έκδοσης τιμολογίων, ΗΔΙΚΑ,  Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)       
 • Προσωπικά δεδομένα υποψηφίων καταναλωτών: διαβιβάζονται σε εσωτερικές μονάδες της εταιρείας, εργολάβους, περιφέρειες,  σε Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε Δ.Ο.Υ., σε Εταιρεία έκδοσης τιμολογίων  
 • Προσωπικά δεδομένα παραγωγών/αυτοπαραγωγών: διαβιβάζονται στην αρμόδια Διεύθυνση Περιφέρειας ΔΕΔΔΗΕ, στο ΔΑΠΕΕΠ, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Οικείας Περιφέρειας, ΚΑΠΕ, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

Περαιτέρω, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ),σε Δικαστήρια, Διοικητικές Αστυνομικές, Ανακριτικές ή Δικαστικές Αρχές, Δικηγόρους ή Δικηγορικές Εταιρείες, Δικαστικούς Επιμελητές κ.λπ., αποκλειστικά και μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας ή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από την υφιστάμενη νομοθεσία.

9. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή/ απώλεια/ αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Επιπλέον, δεσμεύει με ρήτρες εμπιστευτικότητας και με την υποχρέωση τήρησης απορρήτου όσα άτομα έχουν πρόσβαση ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Επιπλέον, σε περίπτωση παραβίασης του πληροφοριακού συστήματος της Εταιρείας, η Εταιρεία εγγυάται ότι εφαρμόζει επαρκείς διαδικασίες για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης τέτοιων περιστατικών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου.

10. Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα ανωτέρω προσωπικά  δεδομένα διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση καθενός εκ των ως άνω αναφερόμενων σκοπών για τους οποίους συνελέγησαν. Όταν εκπληρωθεί ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ή παρέλθει το χρονικό διάστημα τήρησής τους σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, τότε αυτά διαγράφονται, εκτός αν η διατήρησή τους είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή για τη διασφάλιση εννόμων συμφερόντων της εταιρείας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Το χρονικό διάστημα διατήρησης των ως άνω δεδομένων διαμορφώνεται με βάση τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα προβλεπόμενα, ιδίως στο άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατά συνεκτίμηση και των αρμοδιοτήτων και του ρόλου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα δεν διατηρούνται για διάστημα μεγαλύτερο από το απολύτως αναγκαίο για την πραγμάτωση του εκάστοτε σκοπού της επεξεργασίας, ενώ η Εταιρεία φροντίζει ώστε για το διάστημα αυτό να διατηρούνται ενημερωμένα.

11. Τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων

Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας που υποβάλλονται στην ανωτέρω περιγραφόμενη επεξεργασία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης & πρόσβασης (άρθρα 12 – 15 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε και να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που σας αφορούν, καθώς και να λαμβάνετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων σας, εφόσον αυτά είναι ανακριβή, ανεπίκαιρα ή ελλιπή.

Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ):Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των τηρούμενων προσωπικών σας δεδομένων όταν το εν λόγω δικαίωμα δεν υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τυχόν άλλους περιορισμούς.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που αφορούν την εκάστοτε Εταιρεία και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα στη φορητότητα (άρθρο 20 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον Υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ):Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό συγκεκριμένες μόνο προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22 του ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, όταν η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Η Εταιρεία δεν προβαίνει στην παρούσα χρονική περίοδο σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων. Σε κάθε, όμως, περίπτωση και εφόσον στο μέλλον αποφασίσει να προχωρήσει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, θα ενημερώσει σχετικά τα Υποκείμενα των δεδομένων και θα τηρήσει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα στην ανάκληση της συγκατάθεσης (άρθρο 7 του ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στο μέτρο που ελήφθη για τις σκοπούμενες επεξεργασίες, ανά πάσα στιγμή.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr. Ωστόσο, η Αρχή συνιστά να απευθύνεστε πρώτα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, δηλαδή στην Εταιρεία μας, προκειμένου να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε εσωτερικά το όποιο ζήτημα προκύψει (βλ. κατωτέρω, παράγραφο 14).

12. Εφαρμοστέο δίκαιο& Δικαιοδοσία

Η παρούσα πολιτική διέπεται από το οικείο ενωσιακό και εσωτερικό/εθνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων και την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας.

13. Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και του Ν. 4624/2019, ως ισχύει. Σε περίπτωση επικαιροποίησής της, οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και θα φέρει την εκάστοτε ημερομηνία αναθεώρησης.

14. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση email, dpo@deddie.gr, ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100, 11741, Αθήνα, υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).