17 Απριλίου 2014

1. Με τη θέση σε ισχύ του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014) και σύμφωνα με την παράγραφο 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.3., της παραγράφου ΙΓ, εντός δυο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, οι Παραγωγοί ΑΠΕ, πλην των περιπτώσεων που εντάσσονται στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων», προβαίνουν σε έκδοση και παράδοση Πιστωτικού Τιμολογίου, με βάση το Ειδικό Σημείωμα που εκδίδει ο ΔΕΔΔΗΕ για τα ΜΔΝ.

2. Κατ΄ εφαρμογή του νόμου, ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ αποστέλλει σήμερα, 17.4.2014, σε όλους τους Παραγωγούς ΑΠΕ στα ΜΔΝ, τα Ειδικά Ενημερωτικά Σημειώματα για έκδοση Πιστωτικών Τιμολογίων του έτους 2013, σύμφωνα με τις υπόψη νομοθετικές ρυθμίσεις.

3. Οι Παραγωγοί ΑΠΕ μετά την παραλαβή του Ειδικού Ενημερωτικού Σημειώματος από το Διαχειριστή ΜΔΝ, απαιτείται να εκδώσουν τα Πιστωτικά Τιμολόγια του 2013 και να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών του ΔΕΔΔΗΕ, Λ. Συγγρού 49, Τ.Κ.11743, Αθήνα.