Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, αναφορικά με την επικείμενη αυτοδίκαιη λύση των Συμβάσεων Σύνδεσης με το Δίκτυο, που έχουν συναφθεί για απαλλασσόμενους της αδειοδότησης σταθμούς ΑΠΕ, για τους οποίους η διάρκεια ισχύος της προσφοράς σύνδεσης έχει παρέλθει άπρακτη


                                                                                                                                     5 Ιουνίου 2015

Δεδομένου ότι υφίσταται σήμερα αξιόλογο πλήθος υπογεγραμμένων Συμβάσεων Σύνδεσης με το Δίκτυο για απαλλασσόμενους της αδειοδότησης σταθμούς ΑΠΕ, που δεσμεύουν ηλεκτρικό χώρο, ενώ η διάρκεια ισχύος των αντιστοίχων προσφορών σύνδεσης έχει εκπνεύσει αφενός και οι σταθμοί αυτοί δεν έχουν εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία αφετέρου,

 

ο ΔΕΔΔΗΕ κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων του Ν.4152/2013 (Παράγραφος Ι’ Υποπαράγραφος Ι.1 εδάφιο 2 και Υποπαράγραφος Ι.5 εδάφιο 3) θα θεωρήσει τις ως άνω Συμβάσεις Σύνδεσης ως αυτοδικαίως λυθείσες και θα θέσει τα σχετικά αιτήματα στο αρχείο, με άρση της δέσμευσης ισχύος στο Δίκτυο, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν υποβάλουν εντός τακτής προθεσμίας πλήρη φάκελο ετοιμότητας προς ενεργοποίηση.

Οι ως άνω αντισυμβαλλόμενοι θα ειδοποιηθούν σχετικά και με ατομικές επιστολές, με τις οποίες θα παρέχεται χρονικό περιθώριο ενός (1) μηνός για την υποβολή δήλωσης ετοιμότητας.

Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοστεί σε όλη την επικράτεια.