Μετά την έκδοση του νέου Νόμου 3851/2010 και όσον αφορά στη δυνατότητα εγκατάστασης νέων σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), διευκρινίζονται τα εξής :

1. H υποχρέωση σύνδεσης νέων σταθμών ΑΠΕ εκ μέρους του αρμόδιου Διαχειριστή που προβλέπεται στο Ν.3851/2010, δεν ισχύει για τα κορεσμένα δίκτυα, όπως είναι αυτά των ΜΔΝ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 12 του Ν.3851/2010.
Η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος από Φ/Β σταθμούς και μικρές ανεμογεννήτριες στα ΜΔΝ έχει καθοριστεί με τις 85/2007 και 96/2007 Αποφάσεις της ΡΑΕ, όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα από τη ΡΑΕ με τις 702/2008 και 703/2008 Αποφάσεις της.

2. Επίσης, στη ΡΑΕ εκκρεμούν αιτήματα αναθεώρησης απορριπτικών Αποφάσεών της επί αιτήσεων για Φ/Β σταθμούς σε ΜΔΝ, που είχαν υποβληθεί στα πλαίσια της από 12-06-2007 Πρόσκλησής της, για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέτασή τους από την Αρχή. Για όσες περιπτώσεις το αίτημα αναθεώρησης γίνει δεκτό από τη ΡΑΕ, θα διαβιβάζεται στη ΔΕΗ (Δ/νση Διαχείρισης Νησιών) για περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο.

3. Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά σε νέα αιτήματα σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ με το Δίκτυο, ειδικά στα ΜΔΝ και μέχρι την έκδοση νεώτερης ανακοίνωσης σχετικής με το υπόψη θέμα, η παραλαβή των αιτήσεων για έκδοση προσφοράς σύνδεσης θα συνεχίζεται για όσους σταθμούς έχει χορηγηθεί από τη ΡΑΕ Απόφαση Εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, προ της έκδοσης του Ν.3851/2010, είτε διαβιβαστεί στη ΔΕΗ το αντίστοιχο αίτημα μέσω της ΡΑΕ, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της προηγηθείσας θεσμοθετημένης διαδικασίας.

4. Τέλος, αναφορικά με τη δυνατότητα εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε ΜΔΝ, με βάση το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φ/Β συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε στέγες και προσόψεις κτιρίων, αναμένεται η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, οπότε στη συνέχεια θα ακολουθήσει ενημέρωση για την εφαρμογή του προγράμματος στα ΜΔΝ μέσω και της ιστοσελίδας της ΔΕΗ.