Μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/01.11.2013), ανακοινώνεται ότι, από 15/01/2014 οι ενδιαφερόμενοι για εγκατάσταση μικρών αιολικών σταθμών, ισχύος έως και 50 kW (οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής), μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με τα αναγκαία δικαιολογητικά για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης, στη Δ/νση Διαχείρισης Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ – Χαλκοκονδύλη 29 ΑΘΗΝΑ κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 9.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ.

 

2. Με βάση την υπ’ αρ. 2237/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, τα διαθέσιμα περιθώρια εγκατεστημένης ισχύος για μικρές ανεμογεννήτριες ανά αυτόνομο νησιωτικό σύστημα, αναγράφονται στο συνημμένο Πίνακα Ι.

     Στον ίδιο Πίνακα αναγράφεται και η μέγιστη ισχύς ανά σταθμό για τον οποίο μπορεί να υποβληθεί αίτηση στο αντίστοιχο νησιωτικό σύστημα.

 

3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο το συνημμένο Έντυπο Αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στο υπόψη Έντυπο.

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα.  

 

Η υποβολή των αιτήσεων για σύνδεση μικρών αιολικών σταθμών θα γίνεται μόνο με κατάθεση των αντιστοίχων φακέλων στην πιο πάνω αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ (όχι ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές κλπ).

Ο προσερχόμενος στην Υπηρεσία, θα μπορεί να καταθέτει μέχρι δύο (2) αιτήματα κάθε φορά και τηρώντας απόλυτα τη σειρά προσέλευσης σε αυτήν.

 

4. Οι υπόψη αιτήσεις θα ελέγχονται ως προς την κατ’ αρχήν πληρότητά τους και εφόσον είναι πλήρεις, θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και θα καταχωρούνται με σειρά προτεραιότητας σε ιδιαίτερο αρχείο αιτημάτων μικρών ανεμογεννητριών ανά νησιωτικό σύστημα.

Σε περίπτωση προσκόμισης φακέλου με ελλιπή δικαιολογητικά, το αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό (δεν θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου).

    

5. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν.4203/2013, δεν ικανοποιούνται περισσότερα από δύο (2) αιτήματα για προσφορά σύνδεσης ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ανά φορείς στη μετοχική ή  εταιρική σύνθεση των οποίων συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με ποσοστό άνω του 50%.

     Επίσης δεν ικανοποιούνται αιτήματα για σταθμούς, για τη σύνδεση των οποίων απαιτείται, σε ευθεία απόσταση, ανάπτυξη νέου δικτύου μέσης τάσης μήκους άνω των χιλίων (1000) μέτρων.

  

6. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός σταθμού ανά αυτοτελές ακίνητο (αυτοτελή ακίνητα θεωρούνται τα γήπεδα για τα οποία προσκομίζεται χωριστός τίτλος ιδιοκτησίας ή αναφέρονται ως τέτοια στον ίδιο τίτλο και δεν έχουν προέλθει από κατάτμηση μέσω μίσθωσης ή πώλησης επιμέρους τμημάτων του, γενόμενη μετά την ισχύ του Ν.3468/2006).

     Δεν γίνονται δεκτές πολλαπλές αιτήσεις σε όμορα ακίνητα που υποβάλλονται υπό τη μορφή εμφανώς παρεμφερών ή εναλλασσόμενων εταιρικών σχημάτων, με κατακερματισμό της συνολικής ισχύος σε επιμέρους σταθμούς. Μεμονωμένες αιτήσεις επί ομόρων ακινήτων διαφορετικής ιδιοκτησίας γίνονται δεκτές, υπό την επιφύλαξη της εξακρίβωσης της μη συσχέτισης των αιτούντων κατά το στάδιο της εξέτασης για την έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης.

 

7.  Αλλαγή της θέσης εγκατάστασης (υπό την επιφύλαξη των αναφερομένων στο άρθρο 3 του Ν.4203/2013) ή επαύξηση ισχύος κατατεθειμένου αιτήματος, ισοδυναμεί με νέο αίτημα (υποβολή νέας αίτησης με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά).

     Αλλαγές στην ισχύουσα αίτηση γίνονται δεκτές μόνο σε περιπτώσεις μεταβολής στοιχείων του καταστατικού του αιτούντος με τον ίδιο ΑΦΜ (σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 12 του Ν.3851/2010) ή μείωσης της ισχύος του σταθμού, με υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης για τα στοιχεία που μεταβάλλονται, καθώς και σε μεταβολές του τύπου ή και του κατασκευαστή του εξοπλισμού με προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων τους.

 

8. Μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4203/2013 (Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών) δεν θα χορηγούνται προσφορές σύνδεσης.     

 

9. Μετά την έκδοση της πιο πάνω Υπουργικής Απόφασης, τα υποβληθέντα αιτήματα θα εξετάζονται με τη σειρά προτεραιότητας που έχουν λάβει.

     Για την περαιτέρω διαδικασία που θα ακολουθηθεί, θα υπάρξει νεότερη Ανακοίνωση της Δ/νσης Διαχείρισης Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ, στα πλαίσια των καθοριζόμενων στην υπόψη Υπουργική Απόφαση.  

     Οι προσφορές σύνδεσης θα χορηγούνται μέχρι την κάλυψη του διαθέσιμου περιθωρίου απορρόφησης ισχύος σε κάθε νησιωτικό σύστημα. 

Σε περίπτωση κατά την οποία, από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι υπάρχουν μη ορθά ή ανακριβή σημαντικά στοιχεία του έργου, με ευθύνη του αιτούντος, το αίτημα δεν θα προωθείται για περαιτέρω εξέταση και ο φάκελος θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης.