Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), για την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος υποδοχής ηλεκτρονικών δηλώσεων λήψης Επενδυτικής Ενίσχυσης, από τους κατόχους Σταθμών Α.Π.Ε. με συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής στα ΜΔΝ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4414/2016 (ΦΕΚ A’ 149/09.08.2016) και της Υπουργικής Απόφασης ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.187480 (ΦΕΚ B’ 3955/09.12.2016).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4414/16 και της με αρ. πρωτ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β’3955/9.12.2016) Υπουργικής Απόφασης, ο ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχειριστής ΜΔΝ, για τους Σταθμούς που έχουν συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης σταθερής τιμής στα ΜΔΝ μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, υλοποίησε κατάλληλο Πληροφοριακό Σύστημα για την υποδοχή ηλεκτρονικών δηλώσεων από τους Κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα ΜΔΝ, προκειμένου να δηλώσουν το ποσό της επενδυτικής ενίσχυσης που τους έχει καταβληθεί και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία για τον υπολογισμό του μηνιαίου Ποσού Απομείωσης της Λειτουργικής Ενίσχυσης (Π.Α.Λ.Ε.).

Ως έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος υποδοχής ηλεκτρονικών δηλώσεων λήψης Επενδυτικής Ενίσχυσης, από τους κατόχους Σταθμών Α.Π.Ε. με συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής στα ΜΔΝ, θεωρείται η 01.06.2019 και το Σύστημα θα είναι προσβάσιμο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://apps.deddie.gr/air/intro.html  Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τη Διαδικασία Απομείωσης Λειτουργικής Ενίσχυσης στα ΜΔΝ.

Για βέλτιστη συμβατότητα με τον ιστότοπο του Πληροφοριακού Συστήματος προτείνεται η χρήση Google Chrome. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί Mozilla Firefox ή Internet Explorer έκδοση 10 και άνω.