Ο ΔΕΔΔΗΕ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα, σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976 (ΦΕΚ 3150/Β/30.07.2020) για εγκατάσταση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60kW:

  1. Οι ενδιαφερόμενοι για εγκατάσταση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60kW, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με τα αναγκαία δικαιολογητικά για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης, στην Διεύθυνση Χρηστών Δικτύου (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 23, Αθήνα 117 43) . Ειδικότερα για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στις αρμόδιες περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ, όπως αναγράφονται στον Πίνακα Περιοχών ΔΕΔΔΗΕ ΜΔΝ.
  2. Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η συνολική ισχύς των σταθμών μικρών ανεμογεννητριών που θα εγκατασταθούν σε κάθε ηλεκτρικό σύστημα θα προσμετράται στο εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος για εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών του συστήματος αυτού, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ. Η μέγιστη ολική ισχύς των σταθμών μικρών ανεμογεννητριών στα ΜΔΝ προσδιορίζεται από τα διαθέσιμα περιθώρια ισχύος διείσδυσης των ΑΠΕ στα Ηλεκτρικά Συστήματα-Συμπλέγματα των ΜΔΝ, σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕ 616/21.12.2016, όπως αναγράφονται στον Πίνακα Περιθωρίων μικρών ΑΓ.
  3. Τα αναγκαία έντυπα αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό θα αναρτηθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή.
  4. Μία αίτηση σύνδεσης θα θεωρείται πλήρης και ορθή και θα γίνεται αποδεκτή από τον ΔΕΔΔΗΕ εφόσον έχουν συνυποβληθεί ορθά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα όπως αυτά θα καθοριστούν στο έντυπο Αίτησης Σύνδεσης. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου αίτησης σύνδεσης διαπιστωθούν λάθη, ελλείψεις ή αναντιστοιχίες ως προς τα παρεχόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα, ο φάκελος θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο με έγγραφη και τεκμηριωμένη ενημέρωση.
  5. Δεν θα ικανοποιούνται περισσότερα από δύο (2) αιτήματα για προσφορά σύνδεσης ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ανά φορείς στη μετοχική ή εταιρική σύνθεση των οποίων συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με ποσοστό άνω του 50%, καθώς και αιτήματα για σταθμούς, για τη σύνδεση των οποίων απαιτείται, σε ευθεία απόσταση, ανάπτυξη νέου δικτύου μέσης τάσης μήκους άνω των χιλίων (1.000) μέτρων, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν. 4202/2013 (Α΄235).
  6. Αναφορικά με τα αιτήματα για την εγκατάσταση και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής σταθμών μικρών ανεμογεννητριών, που είχαν κατατεθεί στον ΔΕΔΔΗΕ μετά την έκδοση του ν.4203/2013 και μέχρι την αναστολή υποδοχής αιτημάτων με την από 20.12.2013 Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, δεδομένου ότι εκκρεμούσε η έκδοση της παρούσας Υ.Α. καθορισμού της αδειοδοτικής διαδικασίας, αυτά θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου από τους ενδιαφερόμενους ικανοποιώντας τις προβλέψεις της Υ.Α.