Σε συνέχεια της από 24.07.2019 Ανακοίνωσης, ο ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχειριστής ΜΔΝ, ενημερώνει τους καταναλωτές που σήμερα εκπροσωπούνται από τον Προμηθευτή «Greek Environmental & Energy Network A.E.» με δ.τ. «Green A.E.» στα Ηλεκτρικά Συστήματα Κρήτης, Ρόδου, Κω-Καλύμνου, Λέσβου και Σάμου, ότι ο εν λόγω Προμηθευτής θα διαγραφεί από το Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου των ΜΔΝ στις 31.12.2019 και συνεπώς από την 01.01.2020 και εφεξής δεν θα δραστηριοποιείται πλέον στην Αγορά των ΜΔΝ.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές που έχουν συνάψει Σύμβαση Προμήθειας με την εν λόγω εταιρεία και σήμερα εκπροσωπούνται από αυτή, να μεριμνήσουν για την επιλογή έτερου Προμηθευτή με τον οποίο θα συνάψουν νέα Σύμβαση Προμήθειας. Ο νέος Προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλει Δήλωση Εκπροσώπησης επ’ ονόματι τους, το αργότερο μέχρι τις 31.12.2019.