Σε συνέχεια της από 30.09.2020 Ανακοίνωσης, ο ΔΕΔΔΗΕ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα, σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976 (ΦΕΚ 3150/Β/30.07.2020) για εγκατάσταση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60kW:

  1. Έντυπο Αίτησης Σύνδεσης σταθμού μικρής ανεμογεννήτριας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης.
  2. Έντυπο Έκθεσης Δοκιμών μικρής ανεμογεννήτριας που θα υποβάλλεται για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης, σύμφωνα με τα Υπόδειγμα 1, Υπόδειγμα 2 και Υπόδειγμα 3.
  3. Για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά οι ενδιαφερόμενοι για εγκατάσταση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60kW μέσω σχήματος ανεξάρτητου παραγωγού, θα υποβάλλουν αιτήσεις με τα αναγκαία δικαιολογητικά για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης, στην Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 98-100, Αθήνα 117 41).

Αντίθετα, οι αιτήσεις για εγκατάσταση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών μέσω σχήματος αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν.3468/2006 ως ισχύει, θα υποβάλλονται στις αρμόδιες περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ, όπως αναγράφονται στον Πίνακα Περιοχών ΔΕΔΔΗΕ ΜΔΝ.