17 Δεκεμβρίου 2013

Κατόπιν των προβλεπομένων στο έγγραφο του ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ18/3392/23169/13.12.2013, η από 21.11.2013 ανακοινωθείσα διαδικασία για την υποβολή αιτημάτων σύνδεσης μικρών αιολικών σταθμών ισχύος ≤50 kW στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ακυρώνεται, έως την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση του Ειδικού Προγράμματος εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του Ν. 4203/2013 (άρθρο 4 παρ. 1 αυτού).
Μετά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, θα ακολουθήσει για το εν λόγω θέμα νεότερη Ανακοίνωση του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.