Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), για το άνοιγμα της Αγοράς ΜΔΝ που αφορά στα ηλεκτρικά συστήματα Κρήτης και Ρόδου, στα πλαίσια του Κώδικα ΜΔΝ (ΦΕΚ 304/Β/11.02.2014)                   


                                                                                                                                          4 Σεπτεμβρίου 2015


Σε συνέχεια της από 23.07.2015 Ανακοίνωσης του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή ΜΔΝ, σχετικά με το από 01.09.2015 άνοιγμα της Αγοράς στα Ηλεκτρικά Συστήματα Κρήτης και Ρόδου των ΜΔΝ, τίθενται υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα:

Με Απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ στις 03.09.2015, τίθενται σε δημόσια διαβούλευση οι Μεθοδολογίες Εκτίμησης Ενέργειας Κατανάλωσης, Ενέργειας Χρέωσης και Ποσοστού Εκπροσώπησης Εκπροσώπων Φορτίου, καθώς και Υπολογισμού Εγγυήσεων Εκπροσώπων Φορτίου των ΜΔΝ, οι οποίες είχαν υποβληθεί από το Διαχειριστή ΜΔΝ, για το μεταβατικό στάδιο εφαρμογής του Κώδικα ΜΔΝ. Μετά από σχετική επιστολή της ΡΑΕ στις 04.09.2015 προς ΔΕΔΔΗΕ, θεωρείται ότι οι ανωτέρω Μεθοδολογίες αποτελούν αναγκαία συνθήκη για τη δραστηριοποίηση των Εκπροσώπων Φορτίου στην Αγορά ΜΔΝ και ότι ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να αναμένει την έγκριση των ως άνω Μεθοδολογιών από τη ΡΑΕ πριν επιτρέψει τη δραστηριοποίηση αυτή.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Διαχειριστής ΜΔΝ θα εξακολουθεί να λαμβάνει Αιτήσεις Εγγραφής Νέων Εκπροσώπων Φορτίου σύμφωνα με την από 23.7.2015 σχετική Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά η γνωστοποίηση του Ύψους των Εγγυήσεων, σύμφωνα με την Αρχική Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητών του φακέλου τους και η εγγραφή τους στο «Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου», προς έναρξη δραστηριοποίησής τους στα συγκεκριμένα ηλεκτρικά συστήματα των ΜΔΝ, θα υλοποιηθεί μετά από την υπόψη σχετική Απόφαση της ΡΑΕ.