Ανακοίνωση – Πρόσκληση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για την υποβολή από τους Παραγωγούς Δηλώσεων Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων των Μονάδων Συμβατικών Σταθμών και των Σταθμών ΑΠΕ

                                                                                                                          8 Αυγούστου 2014

1. Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται σε εφαρμογή των προβλεπομένων από το Άρθρο 237, παράγραφος 2, εδάφιο β’, του Κώδικα ΜΔΝ, προς υποβολή Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων όλων των υφιστάμενων, κατά τη θέση σε ισχύ του Κώδικα, Μονάδων Συμβατικών Σταθμών Παραγωγής, Αιολικών Σταθμών και Φωτοβολταϊκών Σταθμών στα ηλεκτρικά συστήματα των ΜΔΝ.

2. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 237, παράγραφο 3, εδάφιο α’ του Κώδικα ΜΔΝ, μετά την παρούσα Ανακοίνωση του Διαχειριστή ΜΔΝ, οι υφιστάμενοι Παραγωγοί οφείλουν, εντός ενός (1) έτους από τη θέση σε ισχύ του Κώδικα ΜΔΝ, και έως 11.02.2015, να υποβάλλουν συμπληρωμένες τις προβλεπόμενες Δηλώσεις Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων, ως ακολούθως:
2.1. Για τους Συμβατικούς Σταθμούς των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ υποβάλλεται συμπληρωμένη, διακριτά για κάθε Μονάδα του Συμβατικού Σταθμού, Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων Μονάδας Συμβατικού Σταθμού.
2.2. Για τους Αιολικούς Σταθμούς των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ υποβάλλεται συμπληρωμένη, για κάθε Σταθμό, Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων Αιολικού Σταθμού.
2.3. Για τους Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ υποβάλλεται συμπληρωμένη, για κάθε Σταθμό, Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων Φωτοβολταϊκού Σταθμού.

3. Η Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων που θα υποβληθεί αρχικά από τον Παραγωγό θεωρείται Προκαταρκτική Δήλωση.

4. Η Οριστική Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και ισχύει εφόσον γίνει αποδεκτή κι εγκριθεί από το Διαχειριστή ΜΔΝ.

5. Με βάση την Οριστική Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων ενημερώνονται το Μητρώο Σταθμών Παραγωγής και το Μητρώο Μονάδων που προβλέπονται από τον Κώδικα ΜΔΝ, και καταχωρούνται σε αυτά όλα τα σχετικά στοιχεία.

6. Η Οριστική Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων αναθεωρείται υποχρεωτικά μετά από κάθε μεταβολή των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν με ευθύνη του Παραγωγού, ο οποίος οφείλει να ενημερώνει αμελειτί το Διαχειριστή ΜΔΝ.

Νεότερη Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων, εφόσον υποβληθεί νόμιμα, γίνει αποδεκτή και εγκριθεί από το Διαχειριστή ΜΔΝ, αντικαθιστά την προηγούμενη και αντίστοιχα ενημερώνονται τα σχετικά Μητρώα Σταθμών Παραγωγής και Μονάδων.

7. Τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με το Άρθρο 74 του Κώδικα ΜΔΝ, της Οριστικής Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων απαιτείται να ανταποκρίνονται στα πραγματικά τεχνικά στοιχεία λειτουργίας της Μονάδας ή του Σταθμού.
Τα οικονομικά στοιχεία για τις Μονάδες Συμβατικών Σταθμών απαιτείται να είναι κοστοστρεφή, δηλαδή να αντανακλούν τις πραγματικές δαπάνες του Παραγωγού.

8. Η Προκαταρκτική Δήλωση που υποβάλλεται από τον Παραγωγό, ελέγχεται από το Διαχειριστή ΜΔΝ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 75 του Κώδικα ΜΔΝ, ως προς το αν υποβλήθηκε νόμιμα, είναι αληθής και πληροί τις προϋποθέσεις του Κώδικα ΜΔΝ.
Για το σκοπό αυτό, ο Διαχειριστής ΜΔΝ, δύναται να ζητήσει από τον Παραγωγό, εντός εύλογης προθεσμίας, την υποβολή εγγράφων και εκθέσεων.

9. Μετά τον προαναφερθέντα έλεγχο της Προκαταρκτικής Δήλωσης, ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκδίδει Απόφαση σχετικά με την Αποδοχή ή μη της υποβληθείσας Δήλωσης, και ενημερώνει εγγράφως τον Παραγωγό.

10. Στην περίπτωση Αποδοχής της Προκαταρκτικής Δήλωσης από το Διαχειριστή ΜΔΝ αυτή καθίσταται Οριστική.

11. Στην περίπτωση Μη Αποδοχής Προκαταρκτικής Δήλωσης από το Διαχειριστή ΜΔΝ, ο Παραγωγός, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της Απόφασης του Διαχειριστή ΜΔΝ, δύναται να υποβάλει Ένσταση ενώπιον της ΡΑΕ, με κοινοποίησή της στο Διαχειριστή ΜΔΝ.
Η ΡΑΕ κατόπιν εισηγήσεως του Διαχειριστή ΜΔΝ, η οποία υποβάλλεται εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της Ένστασης, αποφασίζει επί της Ένστασης αυτής εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών και κοινοποιεί την Απόφασή της στον Παραγωγό και στο Διαχειριστή ΜΔΝ.

12. Μετά την Απόφαση του Διαχειριστή ΜΔΝ περί Μη Αποδοχής της Προκαταρκτικής Δήλωσης και για τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία που κρίθηκαν μη αποδεκτά και εμπίπτουν στις περιπτώσεις χορήγησης Απόκλισης του Κεφαλαίου 19 του Κώδικα ΜΔΝ, ο Παραγωγός δύναται να υποβάλλει τεκμηριωμένο Αίτημα στη ΡΑΕ για την έγκριση Απόκλισης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων, εφόσον, με κοινοποίηση στο Διαχειριστή ΜΔΝ, για τα στοιχεία αυτά δεν έχει υποβληθεί Ένσταση, κατά τα προαναφερθέντα στην παράγραφο 11 της παρούσας Ανακοίνωσης.
Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί Ένσταση το Αίτημα στη ΡΑΕ για την έγκριση Απόκλισης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων δύναται να υποβληθεί από τον Παραγωγό στη ΡΑΕ, με κοινοποίηση στο Διαχειριστή ΜΔΝ, μετά τη σχετική Απόφαση της ΡΑΕ επί της υποβληθείσας Ένστασης.

13. Στην περίπτωση υποβολής από τον Παραγωγό στη ΡΑΕ, Αιτήματος για την έγκριση Απόκλισης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων, θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 79 του Κώδικα ΜΔΝ.

14. Μετά την Απόφαση της ΡΑΕ επί της Ενστάσεως ή/και της Αίτησης για την έγκριση Απόκλισης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων, καθώς επίσης και μετά την άπρακτη παρέλευσης της προθεσμίας για υποβολή Ένστασης ή/και Αίτησης Απόκλισης ο Διαχειριστής ΜΔΝ προβαίνει αναλόγως σε Οριστικοποίηση της Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων, στην ενημέρωση των σχετικών Μητρώων Σταθμών και Μονάδων και στη σύναψη Συμβάσεων Σύνδεσης, εφόσον έχουν αρμοδίως εγκριθεί οι πρότυπες Συμβάσεις Σύνδεσης από τη ΡΑΕ κι έχουν προσαρτηθεί στον Κώδικα ΜΔΝ.

15. Η υποβολή Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης από πλευράς του Παραγωγού κατά τις διατάξεις του νόμου και του Κώδικα ΜΔΝ.

16. Προς υποβολή των Δηλώσεων Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων θα αποσταλούν σε όλους τους Παραγωγούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κατάλληλα αρχεία – φύλλα Excel από τη ΔΔΝ, υπό τη μορφή Πινάκων προς συμπλήρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων, καθώς και τυχόν ενσωματωμένες οδηγίες συμπλήρωσης.
Ο κάθε Παραγωγός οφείλει να αποθηκεύσει ένα αντίγραφο του αρχείου που θα λάβει, να συμπληρώσει όλα τα αιτούμενα στοιχεία της Μονάδας ή του Σταθμού του δηλώνοντάς τα υπεύθυνα και με ακρίβεια και να επιστρέψει το τελικό ενημερωμένο αρχείο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως συνημμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΔΝ ddnst@deddie.gr.
Για την εργασία αυτή θα απαιτηθεί από πλευράς Παραγωγού να είναι διαθέσιμη εφαρμογή Excel έκδοσης 2007 ή νεώτερης (αρχεία xlsx).
Η αποστολή από τη ΔΔΝ των προς συμπλήρωση αρχείων Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων σε όλους τους Παραγωγούς θα γίνει σταδιακά, ανά τεχνολογία Σταθμών, και θα ξεκινήσει εντός του Αυγούστου 2014 η αποστολή e-mail προς τους Παραγωγούς Αιολικών Σταθμών, θα ακολουθήσει η αποστολή e-mail προς τους Παραγωγούς Φωτοβολταϊκών Σταθμών και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με την αποστολή e-mail για τις Μονάδες Συμβατικών Σταθμών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Προς ενημέρωση των Παραγωγών και προ της αποστολής από τη ΔΔΝ των σχετικών προς συμπλήρωση αρχείων Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων από αυτούς, θα προηγείται σχετική Ανακοίνωση του Διαχειριστή ΜΔΝ με ανάρτηση στο διαδίκτυο του σχετικού προς συμπλήρωση Πίνακα Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων, ανά τεχνολογία.