Σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, ανάρτησε στις 20/02/2023 τα Ενημερωτικά Σημειώματα Τιμολόγησης των Παραγωγών ΑΠΕ που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ για την τιμολογιακή περίοδο Ιανουαρίου του 2023.

Τα Ενημερωτικά Σημειώματα είναι διαθέσιμα online στην εφαρμογή Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημερωτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Α.Π.Ε. & ΣΗΘΥΑ. Η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι εφικτή μέσω του συνδέσμου https://apps.deddie.gr/ApeInvoicesInfo/intro.html, ή μέσω συντόμευσης από το site του ΔΕΔΔΗΕ στα θέματα μη Διασυνδεδεμένων Νησιών «Είσοδος στην Εφαρμογή Παραγωγών ΑΠΕ».

Επισημαίνεται εκ νέου ότι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 4951/2022, οι Παραγωγοί των ΦΒ Σταθμών, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έως και τις 23/3/2023 στον Διαχειριστή ΜΔΝ για τη διενέργεια αυτοψίας, προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν έχει γίνει ενεργειακή αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού του Σταθμού τους. Στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι ο Σταθμός δεν έχει αναβαθμιστεί ενεργειακά, ο Διαχειριστής ΜΔΝ αποζημιώνει τον Σταθμό με την Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) που διέπει τη σύμβασή του και επιστρέφει τα ποσά της αναδρομικής εκκαθάρισης που συμψηφίστηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 48 του ν. 4951/2022.