Ανακοινώνεται ότι, από 08/01/2014 οι ενδιαφερόμενοι για εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας, βιοαερίου ή βιοκαυσίμων, οι οποίοι διαθέτουν άδεια παραγωγής ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3851/2010 όπως ισχύει, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με τα αναγκαία δικαιολογητικά, για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης στη Δ/νση Διαχείρισης Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ – Χαλκοκονδύλη 29 ΑΘΗΝΑ κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 9.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ.

 

2. Για το θέμα του καθορισμού των περιθωρίων εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών παραγωγής της πιο πάνω κατηγορίας ανά νησιωτικό σύστημα, καθώς και για ειδικότερα ζητήματα διαχείρισης και λειτουργίας των υπόψη σταθμών, αναμένονται τα αποτελέσματα μελέτης η οποία έχει ανατεθεί στο ΕΜΠ, προκειμένου, μετά από την αναγκαία επεξεργασία, να σταλεί στη ΡΑΕ για έγκριση η σχετική Εισήγηση του Διαχειριστή ΜΔΝ και να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το Ν.3851/2010 Απόφαση της Αρχής.

     Στην παρούσα φάση και μετά από προμελέτη του ΔΕΔΔΗΕ, έχει συνταχθεί ο συνημμένος Πίνακας I με τα προσωρινά διαθέσιμα περιθώρια ανά νησιωτικό σύστημα.

     Επισημαίνεται ότι, η μέγιστη ισχύς ανά σταθμό της υπόψη τεχνολογίας για τον οποίο μπορεί να υποβληθεί αίτηση στο αντίστοιχο νησιωτικό σύστημα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγραφόμενο στον ως άνω Πίνακα προσωρινό περιθώριο.

 

3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στην πιο κάτω παράγραφο 9 της παρούσας Ανακοίνωσης.

     Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα.

     Η υποβολή των αιτήσεων για σύνδεση σταθμών παραγωγής της υπόψη κατηγορίας θα γίνεται μόνο με κατάθεση των αντιστοίχων φακέλων στην πιο πάνω αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ (όχι ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές κλπ).

     Ο προσερχόμενος στην Υπηρεσία, θα μπορεί να καταθέτει μέχρι δύο (2) αιτήματα κάθε φορά και τηρώντας απόλυτα τη σειρά προσέλευσης σε αυτήν.

  

4.  Οι υπόψη αιτήσεις θα ελέγχονται ως προς την κατ’ αρχήν πληρότητά τους και εφόσον είναι πλήρεις, θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και θα καταχωρούνται με σειρά προτεραιότητας σε ιδιαίτερο αρχείο αιτημάτων σταθμών βιομάζας κλπ, ανά νησιωτικό σύστημα.

      Σε περίπτωση προσκόμισης φακέλου με ελλιπή δικαιολογητικά, το αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό (δεν θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου).

 

5. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός σταθμού ανά αυτοτελές ακίνητο (αυτοτελή ακίνητα θεωρούνται τα γήπεδα για τα οποία προσκομίζεται χωριστός τίτλος ιδιοκτησίας ή αναφέρονται ως τέτοια στον ίδιο τίτλο και δεν έχουν προέλθει από κατάτμηση μέσω μίσθωσης ή πώλησης επιμέρους τμημάτων του, γενόμενη μετά την ισχύ του Ν.3468/2006).

     Δεν γίνονται δεκτές πολλαπλές αιτήσεις σε όμορα ακίνητα που υποβάλλονται υπό τη μορφή εμφανώς παρεμφερών ή εναλλασσόμενων εταιρικών σχημάτων, με κατακερματισμό της συνολικής ισχύος σε επιμέρους σταθμούς. Μεμονωμένες αιτήσεις επί ομόρων ακινήτων διαφορετικής ιδιοκτησίας γίνονται δεκτές, υπό την επιφύλαξη της εξακρίβωσης της μη συσχέτισης των αιτούντων κατά το στάδιο της εξέτασης για την έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης.

 

6.  Αλλαγή της θέσης εγκατάστασης (υπό την επιφύλαξη των αναφερομένων στο άρθρο 3 του Ν.4203/2013) ή επαύξηση ισχύος κατατεθειμένου αιτήματος, ισοδυναμεί με νέο αίτημα (υποβολή νέας αίτησης με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά).

     Αλλαγές στην ισχύουσα αίτηση γίνονται δεκτές μόνο σε περιπτώσεις μεταβολής στοιχείων του καταστατικού του αιτούντος με τον ίδιο ΑΦΜ (σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 12 του Ν.3851/2010) ή μείωσης της ισχύος του σταθμού, με υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης για τα στοιχεία που μεταβάλλονται, καθώς και σε μεταβολές του τύπου ή και του κατασκευαστή του εξοπλισμού με προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων τους.

 

7.  Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από το Ν.3851/2010 Απόφασης της ΡΑΕ, με την οποία θα καθορίζονται τα οριστικά περιθώρια εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών παραγωγής της υπόψη τεχνολογίας ανά νησιωτικό σύστημα, δεν θα χορηγούνται προσφορές σύνδεσης.     

 

8. Μετά την έκδοση της πιο πάνω Απόφασης, τα υποβληθέντα αιτήματα θα εξετάζονται με τη σειρά προτεραιότητας που έχουν λάβει.

     Για την περαιτέρω διαδικασία που θα ακολουθηθεί, θα υπάρξει νεότερη Ανακοίνωση της Δ/νσης Διαχείρισης Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ.

     Οι προσφορές σύνδεσης θα χορηγούνται μέχρι την κάλυψη του διαθέσιμου περιθωρίου απορρόφησης ισχύος σε κάθε νησιωτικό σύστημα. 

     Σε περίπτωση κατά την οποία, από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι υπάρχουν μη ορθά ή ανακριβή σημαντικά στοιχεία του έργου, με ευθύνη του αιτούντος, το αίτημα δεν θα προωθείται για περαιτέρω εξέταση και ο φάκελος θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο, κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης.           

       

9. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται εις τριπλούν είναι τα  εξής:

 

Α. Για σταθμούς οι οποίοι διαθέτουν άδεια παραγωγής, θα πρέπει να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 4 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΑΝ/Δ6/Φ1/οικ.13310/2007 (ΦΕΚ 1153/Β/ 10.07.2007).

 

 

Β.  Για σταθμούς οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, δηλ. εγκατεστημένης ισχύος μέχρι και 1 MW, θα πρέπει να υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

     Β.1.  Αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντος

                  - Για νομικά πρόσωπα

                    Επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, εκπρόσωπος επικοινωνίας, ταχ. δ/νση, email, τηλ., fax.  

                  - Για φυσικά πρόσωπα

                    Ονοματεπώνυμο, δ/νση κατοικίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, email, τηλέφ., fax.  

 

     Β.2.   Νομιμοποιητικά έγγραφα προκειμένου για νομικά πρόσωπα:

- Το ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης της εταιρείας και το ΦΕΚ εκπροσώπησης (για Α.Ε., Ε.Π.Ε.).

- Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού, όπως καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου (για Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.).

 

     Β.3. Συμπληρωμένα τα τεχνικά στοιχεία της παρ. 8 του Εντύπου Αίτησης του Παραρτήματος της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΑΝ/Δ6/Φ1/ οικ.13310/2007 (ΦΕΚ 1153/Β/10.07.2007).

     Β.4.   Τοπογραφικό διάγραμμα – διάγραμμα κάλυψης χώρου εγκατάστασης με αναγραφή των  συντεταγμένων στο σύστημα ΕΓΣΑ 87, με σφραγίδα  - υπογραφή μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας.

           
     Β.5     Απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:5.000 και 1:50.000 με απεικόνιση του πολυγώνου του γηπέδου με σφραγίδα - υπογραφή μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας.

 

 Β.6.   Τίτλος κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του γηπέδου εγκατάστασης

α. Για εγκατάσταση του σταθμού σε ιδιόκτητο χώρο από τον κύριο του χώρου αυτού υποβάλλεται:

 Ο τίτλος κυριότητας (επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς οικοπέδου και του πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο) ή εναλλακτικά επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαιογραφικού προσυμφώνου αγοράς οικοπέδου.

β. Για εγκατάσταση του σταθμού σε ιδιόκτητο χώρο από τρίτο, πλην του ιδιοκτήτη, υποβάλλονται:

-  Επικυρωμένο αντίγραφο του θεωρημένου από τη Δ.Ο.Υ. ιδιωτικού συμφωνητικού μακροχρόνιας μίσθωσης τουλάχιστον 25ετίας, ή εναλλακτικά επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης μακροχρόνιας μίσθωσης και του πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο.

-  Αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του ιδιοκτήτη – εκμισθωτή.

                          γ.   Για εγκατάσταση του σταθμού σε δημόσια δασική έκταση:

 Βεβαίωση δασικής υπηρεσίας σύμφωνα με το Ν.4062/2012 άρθρο 39 παρ. 11β και Υπεύθυνη Δήλωση αιτούντος (με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής) ότι πρόκειται για δημόσια δασική έκταση.

 
Β.7. Τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, δηλ. πλήρης περιγραφή γεννητριών, αντιστροφέων κλπ, με τη σχετική τεκμηρίωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού και  αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

 

 Β.8. Τεχνικά στοιχεία μετασχηματιστή/ών (Μ/Σ) ανύψωσης.

  
 Β.9. Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σύνδεσης του σταθμού, με σφραγίδα - υπογραφή μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας, καθώς και  Τεχνική περιγραφή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης     (Χ.Τ. ή/και Μ.Τ.) και του υποσταθμού ανύψωσης Χ.Τ./Μ.Τ. στο χώρο εγκατάστασης του σταθμού.

           
Β.10. Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και της λειτουργίας του σταθμού, με σαφή αναφορά στη χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη.

 
Ειδικότερα:  

α.  Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανολογικού εξοπλισμού με τη σχετική τεκμηρίωση του κατασκευαστή και αντίστοιχες πιστοποιήσεις, διάγραμμα ροής με όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης, τις διασυνδέσεις τους και το δίκτυο μεταφοράς καυσίμων και ενέργειας.

       Περιγραφή του συστήματος τροφοδοσίας και της τεχνολογίας επεξεργασίας της πρώτης ύλης.

β.  Δικαιολογητικά εξασφάλισης της απαιτούμενης πρώτης ύλης (είδος, ποσότητα, προέλευση) π.χ. βεβαιώσεις, συμφωνητικά κλπ.

Β.11.   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ενδιαφερόμενου ή του νομίμου εκπροσώπου του (για νομικά πρόσωπα), με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται:

  α.  εάν ο σταθμός υπόκειται σε έκδοση Ε.Π.Ο. ή εξαιρείται από έκδοση Ε.Π.Ο.

  β.  η κατηγορία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία υπάγεται ο σταθμός, βάσει του πίνακα τιμολόγησης ενέργειας του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.3851/2010.

  γ.  η χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη και η διαδικασία επεξεργασίας της (καύση, αναερόβια χώνευση, αεριοποίηση κλπ).

           δ.  ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλει με την αίτησή του είναι αληθή.

      

  

   10.   Πρόσθετες  διευκρινίσεις

 

α.  Σταθμοί ΑΠΕ ισχύος μέχρι και 100 kW συνδέονται στο δίκτυο Χ.Τ., ενώ άνω των 100 kW συνδέονται στο δίκτυο Μ.Τ.

 

β.  Τα στοιχεία του/των Μ/Σ ανύψωσης Χ.Τ./Μ.Τ. αφορούν σε σταθμούς που συνδέονται στο δίκτυο Μ.Τ. και θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον: ονομαστική ισχύ, συνδεσμολογία τυλιγμάτων, ονομαστική τάση πρωτεύοντος και δευτερεύοντος, τάση βραχυκυκλώσεως, διάταξη γείωσης ουδετέρου κόμβου.

 

γ.   Στο μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σύνδεσης του σταθμού θα παρουσιάζεται λεπτομερώς ο σημαντικός εξοπλισμός της εγκατάστασης, οι μονάδες παραγωγής με διακριτή αρίθμηση, οι Μ/Σ ανύψωσης τάσης, οι διατάξεις αντιστάθμισης και τα μέσα απόζευξης και προστασίας.

 

δ.   Στην τεχνική περιγραφή της συνολικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (Χ.Τ. ή/και Μ.Τ.) και του υποσταθμού ανύψωσης Χ.Τ./Μ.Τ. στο χώρο εγκατάστασης του σταθμού, θα γίνεται αναφορά στον εξοπλισμό που εγκαθίσταται (τύποι καλωδίων, συνδεσμολογία, γειώσεις, διατάξεις προστασίας, χαρακτηριστικά και στοιχεία γεννητριών, χωροθέτηση των εγκαταστάσεων επί του τοπογραφικού).

 

ε. Πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως πολεοδομικές άδειες ή εγκρίσεις ή βεβαιώσεις (π.χ. όρων δόμησης, χρήσεων γης, εγκρίσεις επέμβασης κλπ), θα ζητηθούν στο στάδιο χορήγησης προσφορών σύνδεσης, προκειμένου να υποβάλλονται πριν τη σύναψη των συμβάσεων σύνδεσης.