17 Ιουνίου 2015


Μετά την υποβολή (έως 16/6/2015) Ηλεκτρονικών Δηλώσεων των Παραγωγών ΑΠΕ στα ΜΔΝ, για κατάταξή τους σε κατηγορία ΜΕ (Με ενίσχυση) –ΧΕ (Χωρίς Ενίσχυση), σύμφωνα με το νόμο 4254/2014, ΦΕΚ Α’ 85/7.4.2014, σε συνέχεια των από 7/11/2014 και 9/2/2015 Ανακοινώσεων του Διαχειριστή ΜΔΝ, καταρτίστηκε επικαιροποιημένος Πίνακας με στατιστικά στοιχεία σχετικά με εφαρμογή ΧΕ-ΜΕ, ανά τεχνολογία και περίοδο ενεργοποίησης, των Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ, προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.