Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή των προβλέψεων του Ν.4152/2013 όπως ισχύει, για την εγγυοδοσία σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης προ της 01.01.2015 
 
                                                                                                                                                 8 Απριλίου 2015

Σε συνέχεια της από 19.12.2014 Ανακοίνωσης του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4152/2013 περί εγγυοδοσίας για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, ανακοινώνει πίνακα με τα έργα αρμοδιότητάς του, για τα οποία οι εκδοθείσες προ της 01.01.2015 Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν, λόγω μη εκπλήρωσης των προβλέψεων του Ν.4152/2013 όπως ισχύει, ήτοι λόγω μη προσκόμισης από τους φορείς των έργων αυτών της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής.