30  Οκτωβρίου 2020

Σε συνέχεια των από 30.09.2020 και  16.10.2020 Ανακοινώσεων, ο ΔΕΔΔΗΕ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα, σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976 (ΦΕΚ 3150/Β/30.07.2020) για εγκατάσταση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60kW:

Από την Δευτέρα 02/11/2020 ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων για σύνδεση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60kW.

  1. Οι αρμόδιες Περιοχές θα παραλαμβάνουν αιτήματα για την εγκατάσταση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60Kw, τα οποία θα αφορούν μόνον σε αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό. Τα αντίστοιχα αιτήματα ανεξάρτητων παραγωγών, θα παραλαμβάνονται από τη ΔΔΝ (Συγγρού 98-100).
  2. Τα αιτήματα με τους αντίστοιχους φακέλους, θα κατατίθενται μόνο ταχυδρομικά είτε στη ΔΔΝ είτε στις Αρμόδιες Περιοχές και θα τους δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου με την παραλαβή τους, τηρώντας αυστηρά τη σειρά με την οποία έχουν φθάσει στις Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ. Στη συνέχεια θα πραγματοποιείται ο έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των αιτημάτων από το ΔΕΔΔΗΕ, τηρώντας απαρεγκλίτως την σειρά προτεραιότητας του πρωτοκόλλου.

Εάν ένα αίτημα σύνδεσης θεωρηθεί πλήρες και ορθό, σύμφωνα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στο έντυπο Αίτησης Σύνδεσης, τότε θα γίνεται αποδεκτό από τον ΔΕΔΔΗΕ και θα κατατάσσεται σε σειρά προτεραιότητας για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. Σε αυτή την περίπτωση ο ΔΕΔΔΗΕ θα αποστέλλει έγγραφη ενημέρωση στον Παραγωγό με την οποία θα του γνωστοποιεί την πληρότητα και ορθότητα του αιτήματός του, καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου του.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου αίτησης σύνδεσης διαπιστωθούν λάθη, ελλείψεις ή αναντιστοιχίες ως προς τα παρεχόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα, το αίτημα θα ακυρώνεται και ο φάκελος του αιτήματος θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο, με έγγραφη και τεκμηριωμένη ενημέρωση,  ταχυδρομικώς, με έξοδα αποστολής  του ενδιαφερόμενου.