Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7422/130/23.01.2023 καθορίζεται η νέα προθεσμία που αφορά στο εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση οικιακών παροχών που έχουν αποσυνδεθεί λόγω οφειλών και αναφέρεται σε καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και η αποσύνδεση από το δίκτυο έχει συντελεστεί μέχρι τις 31.12.2022 και παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 2 της ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/28.12.2021.

 

Στην ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 αναλύονται οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος ώστε να υποβάλουν σχετική αίτηση στον αρμόδιο Δήμο, καθώς και η συνολική διαδικασία.