Ενημέρωση των καταναλωτών που εκπροσωπούνται από τον Προμηθευτή «Economic Growth Aνώνυμη Εταιρεία Εξειδικευμένων Μελετών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» με δ.τ. «Economic Growth Α.Ε.» στην αγορά των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ)

Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, ενημερώνει τους καταναλωτές που σήμερα εκπροσωπούνται από τον Προμηθευτή «Economic Growth Aνώνυμη Εταιρεία Εξειδικευμένων Μελετών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» με δ.τ. «Economic Growth Α.Ε.» στα Ηλεκτρικά Συστήματα Κρήτης, Ρόδου, Θήρας και Πάτμου, ότι ο εν λόγω Προμηθευτής προτίθεται, κατά δήλωσή του, να αποχωρήσει από την αγορά των ανωτέρω Ηλεκτρικών Συστημάτων, δηλαδή προτίθεται να παύσει να δραστηριοποιείται ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην αγορά των ΜΔΝ, στις 30.04.2020.

Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές που έχουν συνάψει Σύμβαση Προμήθειας με την εν λόγω εταιρεία και σήμερα εκπροσωπούνται από αυτή, πρέπει άμεσα να μεριμνήσουν για την επιλογή έτερου Προμηθευτή με τον οποίο να συνάψουν νέα Σύμβαση Προμήθειας και ο οποίος πρέπει να υποβάλει Δήλωση Εκπροσώπησης επ’ ονόματι τους.

Σκόπιμο είναι η Δήλωση Εκπροσώπησης αυτή να έχει υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 21.04.2020.