Βάσει του ν.4555(ΦΕΚ 133 Α'/19.07.2018, άρθρο 222, παρ. 2), ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171). Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών, τόσο προς τους πολίτες, όσο και προς του φορείς της Διοίκησης, έχει υλοποιήσει και θέσει σε παραγωγική λειτουργία διαδικτυακή εφαρμογή, για την ανταλλαγή, επικαιροποίηση και πιστοποίηση στοιχείων ακινήτων, στους Δήμους, ούτως ώστε να παρέχεται από τους Δήμους η πληροφορία, για την ηλεκτροδότηση ή μη κάθε παροχής, τον Προμηθευτή που την εκπροσωπεί, καθώς και τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα. Επιπρόσθετα οι βεβαιώσεις για τις «Κομμένες παροχές», εκδίδονται πλέον από το Δήμο, χωρίς να αναγκάζεται ο πελάτης να προσφεύγει στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ.

Εξακολουθούν να υφίστανται στην υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ, οι περιπτώσεις έκδοσης βεβαιώσεων του Δήμου, για ακαταμέτρητες παροχές πέραν της 10ετίας. Στις περιπτώσεις αυτές, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ 2111900500 ή 11500 όλο το 24ωρο.